Főoldal » Hírek » Elvérzett az élettársa által megszúrt férfi- a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék azon íté­le­té­nek hely­ben hagyá­sát, mely­ben egy közép­ko­rú, kecs­ke­mé­ti nővel szem­ben halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 3 év 6 hónap bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa történt.

A nővel szem­ben azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2019-ben Hús­vét­kor egész napos közös ita­lo­zást köve­tő­en, egy isme­ret­len okból kiala­kult konf­lik­tus során, egy hosszú pen­gé­jű kés­sel com­bon szúr­ta élet­tár­sát, aki a verő­ér sérü­lé­se miatt rövid időn belül elvér­zett. A hely­szín­re érke­ző men­tők már csak a sér­tett halá­lá­nak beáll­tát tud­ták meg­ál­la­pí­ta­ni. A vád­lott nem ismer­te be cse­lek­mé­nye elkövetését.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést, ezért az nem emel­ke­dett jogerőre.

Az ügy­ben másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség meg­íté­lé­se sze­rint a tör­vény­szék íté­le­te meg­ala­po­zott, a vád­lott bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa helye­sen történt.