Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Elvesztett bankkártyák interneten megosztott fotóival élt vissza a vádlott- Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Elvesz­tett és meg­ta­lált, majd a segí­te­ni aka­rás szán­dé­ká­val az egyik közös­sé­gi oldal­ra kiposz­tolt bank­kár­tyák ada­ta­it fel­hasz­nál­va vásá­rol­ga­tott magá­nak egy nő, aki ellen a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség 11 rend­be­li infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­sá­gon.

A 25 éves nő az inter­ne­tes olda­lon bön­gész­ve vette észre, hogy az elvesz­tett, majd mások által meg­ta­lált bank­kár­tyá­kat a meg­ta­lá­lók a kár­tya­bir­to­kos fel­ku­ta­tá­sa remé­nyé­ben sok eset­ben lefény­ké­pe­zik, a fotót pedig a közös­sé­gi olda­lon meg­oszt­ják.

A nő mind­ezt kihasz­nál­va a bank­kár­tyák szá­má­ra, érvé­nyes­sé­gi ide­jé­re és ese­ten­ként a CVC kár­tya­el­len­őr­ző kódra vonat­ko­zó ada­to­kat kép­er­nyő­fo­tó készí­té­sé­vel elmen­tet­te, majd az ada­tok fel­hasz­ná­lá­sá­val 2018 júni­u­sá­tól egé­szen 2019 máju­sá­ig web­áru­há­zak­ból vásá­rolt, a szol­gál­ta­tók pedig a bank­kár­tyák­hoz tar­to­zó szám­lá­kat ter­hel­ték meg a vásár­lá­sok össze­gé­vel. A vád­lott egy ízben még egy SZÉP kár­tya ada­ta­it is fel­hasz­nál­ta a fize­tés­hez.

A nő főként ruhá­za­ti cik­ke­ket vett, de mások bank­szám­lá­já­nak ter­hé­re alkal­man­ként a maga és csa­lád­ja tele­fon­kár­tyá­it is fel­töl­töt­te. Cse­lek­mé­nye­i­vel össze­sen 11 sér­tett­nek oko­zott külön­bö­ző, 20 ezer forint­tól 650 ezer forin­tig ter­je­dő össze­gű kárt.

A járá­si ügyész­ség a nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra és vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a bíró­ság­nak.