Főoldal » Archív » Elzárásra ítélte a bíróság a négy gépjárművel összeütköző ittas járművezetőt

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki ittas álla­pot­ban úgy vezet­te az édes­ap­ja tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csit, hogy azzal továb­bi négy gép­jár­mű­nek ütközött. 

A férfi elkö­ve­tő 2018. októ­ber 7-én 05 óra 20 perc­kor ittas álla­pot­ban az édes­ap­ja tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csi­val egy tata­bá­nyai par­ko­ló­ból való elin­du­lá­sa­kor, hát­ra­me­net során a jármű jobb olda­lá­val neki­üt­kö­zött egy mel­let­te álló gép­jár­mű­nek, majd a par­ko­ló­ból kijő­ve egy másik gép­jár­mű bal első sárvédőjének.

A vád­lott 150 méter meg­té­te­le után egy jobb­ra kanya­ro­dás során, a kike­rü­lés sza­bá­lya­i­nak meg­sze­gé­sé­vel oko­zott újabb bal­ese­tet, mert nem tar­tott meg­fe­le­lő oldal­tá­vol­sá­got, ezért neki­üt­kö­zött egy har­ma­dik sze­mély­gép­ko­csi bal olda­li hátsó sarok­pont­já­nak, majd egy negye­dik gép­ko­csi tel­jes bal olda­lá­nak, amely­nek során a bal olda­li külső vissza­pil­lan­tó tük­rét letör­te. A vád­lott az ütkö­zé­sek után meg­ál­lás nél­kül továbbhajtott.

A vád­lott a gép­jár­mű­vet édes­ap­ja tudta és enge­dé­lye nél­kül hasz­nál­ta, emi­att azon­ban az édes­apa nem kérte a fia meg­bün­te­té­sét. Az ügyész­ség azt is meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zik, és az enge­dély  nél­kül veze­tett gép­jár­mű­nek a műsza­ki érvé­nyes­sé­ge is lejárt, ezért az elkö­ve­tő­vel szem­ben enge­dély nél­kü­li veze­tés és érvény­te­len ható­sá­gi enge­déllyel vagy jel­zés­sel való köz­le­ke­dés miatt külön sza­bály­sér­té­si eljá­rás indult.

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tőt 2018. decem­ber 7-én a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság elé állította.

Az első­fo­kú bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a vád­lot­tat 30 nap elzá­rás­ra és 2 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te, az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, azon­ban a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért jelen­tett be fellebbezést.