Főoldal » Hírek » Embercsempész taxis - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az a negy­ve­nes éve­i­ben járó buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, akit öt szír mig­ráns­sal a kocsi­já­ban tar­tóz­tat­tak fel a rend­őrök.

A vád sze­rint a taxis­ként dol­go­zó vád­lott 2021 őszén meg­ál­la­po­dott egy kül­föl­di fér­fi­val abban, hogy mig­ráns sze­mé­lye­ket fog ille­gá­li­san Magyar­or­szá­gon át Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni. 

A férfi a meg­be­szél­tek­nek meg­fe­le­lő­en, 2021 októ­be­ré­ben, a déli határ­sza­kasz­ra ment egy Buda­pes­ten taxi­ként hasz­nált autó­val, mely­nek során mobil­te­le­fo­non keresz­tül folya­ma­to­san tar­tot­ta a kap­cso­la­tot meg­bí­zó­já­val. Végül meg­kap­ta egy Baja kör­nyé­ki elha­gya­tott hely koor­di­ná­tá­it, ahol öt - a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő - magu­kat szír állam­pol­gá­rok­nak valló sze­mély várt rá.

A vád­lott meg­ál­la­po­dott a mig­rán­sok­kal abban, hogy 500 euró elle­né­ben Auszt­ri­á­ba szál­lít­ja őket. A vád­lott ezután kivár­ta a haj­na­li órá­kat, majd a csem­pé­szett sze­mé­lyek­kel az M9 autó­úton elin­dult Auszt­ria irá­nyá­ba, azon­ban a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság ille­gá­lis mig­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos ellen­őr­zést vég­re­haj­tó jár­őrei meg­ál­lí­tot­ták, és őri­zet­be vet­ték.  

Az ügyész­ség a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­lén készí­tet­te.