Főoldal » Archív » Embercsempészések szervezőivel szemben távollétükben történő vádemelés

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség egy házas­pár­ral szem­ben – távol­lé­tük­ben – emelt vádat szer­ve­ző­ként elkö­ve­tett minő­sí­tett ember­csem­pé­szés miatt.

Az oltal­ma­zott stá­tu­szú pakisz­tá­ni állam­pol­gár és magyar állam­pol­gár­sá­gú fele­sé­ge a vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint öt győri fér­fit irá­nyí­tott, akik 2017-ben rend­sze­re­sen szál­lí­tot­tak Magyar­or­szá­gon jog­ta­la­nul tar­tóz­ko­dó sze­mé­lye­ket a déli határ­tól Hegyes­ha­lom térségébe.

A szer­ve­zők az egyik fér­fi­val még utób­bi letar­tóz­ta­tá­sá­nak ideje alatt is egyez­tet­tek a szál­lí­tá­sok­ról egy sza­bály­ta­la­nul a büntetés-végrehajtási inté­zet­ben tar­tott telefonon.

Az ember­csem­pé­szé­sek vég­re­haj­tó­i­nak fele­lős­ség­re voná­sa - akik közül négy elkö­ve­tő sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dés­sel érin­tett - a Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján idén nyá­ron bíró­sá­gi szak­ba lépett.

A szer­ve­ző­ket a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség – isme­ret­len tar­tóz­ko­dá­si helyük miatt – idén nyá­ron távol­lé­vő ter­helt­té nyil­vá­ní­tot­ta. Velük szem­ben nem­zet­kö­zi és euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs is kibo­csá­tás­ra került.

A házas­pár­ral szem­ben a Győri Tör­vény­szék fog eljár­ni, mivel a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény tíz évtől húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegetett.