Főoldal » Hírek » Emberi mivoltukból kivetkőzve verték halálra lakótársukat - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik 2020. júni­us 17-én egy komá­ro­mi lakó­ház­ban düh­ből, hosszan, kitar­tó­an olyan súlyo­san bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet, hogy a férfi éle­tét vesztette. 

A vád­lot­tak és a sér­tett 2020. júni­us 17-én az éjsza­kai órák­ban együtt ita­loz­tak egy komá­ro­mi ingat­lan­ban. Az ita­lo­zást köve­tő­en az egyik elkö­ve­tő alud­ni ment, és fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy marad­jon csend­ben. A sér­tett nem maradt csend­ben, emi­att mind­két vád­lot­tal szó­vál­tás­ba keve­re­dett. Ezt köve­tő­en elő­ször az egyik férfi esett neki a sér­tett­nek. Nagy erő­vel test­szer­te ököl­lel ütöt­te, majd leve­tet­te vele az összes ruhá­ját, még dühö­sebb lett, és akkor már a föl­dön fekvő sér­tet­tet rug­dos­ta. Ekkor oda­lé­pett a másik férfi, aki a sér­tet­tet ököl­lel arcon ütöt­te, majd két­szer fené­ken rúgta. A bán­tal­ma­zás során a sér­tett a bejá­ra­ti ajtó­ig sod­ró­dott. Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak abba­hagy­ták a bán­tal­ma­zást, rágyúj­tot­tak, majd ismét ököl­lel és lánc­fű­rész­lánc­cal ütöt­ték a föl­dön fekvő sértettet.

A sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy még aznap éjsza­ka a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. Az egyik elkö­ve­tő azon­ban csak har­mad­nap hívta hozzá a mentőket. 

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a két fér­fi­val szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Törvényszékre. 

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tak­kal szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki, tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint letar­tóz­ta­tá­su­kat az első­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig tart­sa fenn.