Főoldal » Archív » Emberölés a IX. kerületben – vádat emelt a Fővárosi Főügyészség

A sér­tett éppen a volt élet­tár­sa miatt köl­tö­zött a fővá­ros­ba, a férfi azon­ban békül­ni akart, és fel­ke­res­te a nőt. A nő holt­tes­té­re tavaly szep­tem­ber­ben egy IX. kerü­le­ti iro­da­ház lép­cső­há­zá­ban talál­tak rá.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a sér­tet­tel hosszú éve­kig élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tele­pü­lé­sen. Együtt­élé­sük alatt a nő több­ször is elhagy­ta az őt rend­sze­re­sen bán­tal­ma­zó fér­fit, de végül min­dig vissza­tért hozzá.

2017 júli­u­sá­ban azon­ban a sér­tett úgy dön­tött, hogy vég­leg kilép a kap­cso­lat­ból, elhagy­ja a fér­fit, és ennek az elha­tá­ro­zá­sá­nak meg­fe­le­lő­en, már augusz­tus­ban Buda­pest­re köl­tö­zött. A nő egy IX. kerü­le­ti iro­da­ház épü­le­té­ben kiala­kí­tott hotel­ban talált mun­kát, ott taka­rí­tó­ként dol­go­zott, és a hotel egyik rak­tár­szo­bá­já­ban lakott.

A vád­lott - miu­tán tudo­mást szer­zett arról, hogy a volt élet­tár­sa hol dol­go­zik – pár nap múlva Buda­pest­re uta­zott, fel­ke­res­te a nőt, és a hotel­ban töl­töt­te az éjsza­kát, amely­nek során ismét han­go­san vesze­ked­tek. A hotel veze­tő­je - aki tudott a koráb­bi bán­tal­ma­zá­sok­ról is – ekkor elküld­te a fér­fit, aki hazautazott.

A vád­lott ezután napon­ta hívo­gat­ta a nőt, majd bő egy hónap­pal később ismét Buda­pest­re uta­zott, és újra fel­ke­res­te a hotel­ban a sér­tet­tet, a hotel veze­tő­je azon­ban a nő kéré­se elle­né­re sem enge­dé­lyez­te, hogy a vád­lott ott tölt­se az éjsza­kát. A sér­tett ekkor az egyik rak­tár­he­lyi­ség­ből magá­hoz vett egy mat­ra­cot, és azt az iro­da­komp­le­xum hátsó épü­le­té­nek nyi­tott lép­cső­há­zá­ban helyez­te el, azért hogy a vád­lot­tal ott aludjanak.

A vád­lott az éjsza­ka folya­mán ismét bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A szá­mos sérü­lés mel­lett a sér­tett halá­lát köz­vet­le­nül ful­la­dás okozta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.