Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Emberölés kísérlete miatt tartóztatta le a bíróság az édesanyját bántalmazó férfit

A Békés Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt kez­de­mé­nyez­te annak a 19 éves kon­do­ro­si fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki pén­te­ken éjsza­ka kegyet­len módon bán­tal­maz­ta édesanyját.

A gya­nú­sí­tott 2019. júni­us 26-án késő este a Kon­do­ros, Bajcsy-Zsilinszky utcai csa­lá­di házuk­ban egy szó­vál­tást köve­tő­en oly módon bán­tal­maz­ta a vele egy ház­tar­tás­ban élő édes­any­ját, hogy egy vas­cső­vel szá­mos alka­lom­mal test­szer­te meg­ütöt­te és forró víz­zel leön­töt­te, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy „Dögölj meg!". A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket – csont­tö­ré­se­ket, fej­sé­rü­lést és égési sérü­lé­se­ket – szenvedett.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt, mert meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a még ki nem hall­ga­tott tanúk vagy a sér­tett befo­lyá­so­lá­sá­val, meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, vagy a még fel nem lelt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel a bizo­nyí­tás ered­mé­nyét veszé­lyez­tet­né, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 1 hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vascsovel-tamadt-az-edesanyjara