Főoldal » Hírek » Emberölés lett a közlekedési afférból - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát és továb­bi bűn­cse­lek­mény­ben való bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a dus­no­ki fér­fi­val szem­ben, aki egy köz­le­ke­dé­si vitá­ból eredő cso­por­tos vere­ke­dés során szí­ven szúr­ta ellenfelét.

Az ügy­ben a Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség emelt vádat.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­te sze­rint egy magyar és egy román állam­pol­gár­sá­gú férfi szó­vál­tás­ba keve­re­dett Dus­nok bel­te­rü­le­tén egy köz­le­ke­dé­si vita kap­csán. Ennek hevé­ben boxer­rel, illet­ve vas­vil­lá­val köl­csö­nö­sen meg­ron­gál­ták egy­más gép­ko­csi­ját, ezért a magyar férfi tele­fo­non riasz­tot­ta az édes­ap­ját. Az apa azon­nal a hely­szín­re sie­tett, ott azon­ban nem tudta szá­mon kérni a fia­tal román fér­fit, mivel ő éppen elhaj­tott. Az apa és a fia utána ered­tek gép­ko­csi­ja­ik­kal, és egy föl­des útig üldöz­ték, ahova idő­köz­ben meg­ér­ke­zett a román férfi fele­sé­ge és apósa is, majd vala­mennyi­en meg­áll­tak, kiszáll­tak a gép­jár­mű­vek­ből, és össze­ve­re­ked­tek. A köl­csö­nös bán­tal­ma­zás során mind­annyi­an több sérü­lést sze­rez­tek, mire a dus­no­ki apá­nál elő­ke­rült egy kés, amellyel szí­ven szúr­ta a román csa­lád akkor 51 éves férfi tag­ját, aki össze­esett és a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A bíró­ság a dus­no­ki apát ember­ölés bűn­tet­te miatt 5 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra. A fiát és a - vita kiala­ku­lá­sá­ban tevé­ke­nyen részt vevő fia­tal - román fér­fit garáz­da­ság és testi sér­tés bűn­cse­lek­mé­nye miatt 1 év 6 hónap vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, illet­ve 2 év vég­re­haj­tá­sá­ban 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság a román férfi fele­sé­gé­vel szem­ben testi sér­tés bűn­cse­lek­mé­nye elkö­ve­té­se miatt  1 év 6 hónap vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki. 

Az íté­let ellen az ügyész­ség az ember­ölést elkö­ve­tő dus­no­ki férfi ter­hé­re súlyo­sí­tás, míg a vád­lot­tak és a védő­ik fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a súlyo­sí­tás érde­ké­ben beje­len­tett ügyész­sé­gi fel­leb­be­zést fenn­tart­va a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sát, vala­mint a férfi bűnös­sé­gé­nek továb­bi testi sér­tés bűn­cse­lek­mé­nyé­ben tör­té­nő meg­ál­la­pí­tá­sát, míg a többi elkö­ve­tő­vel szem­ben az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.