Főoldal » Hírek » Emberölés vetett véget az apa és fia közötti rossz viszonynak - a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 34 éves kar­ca­gi fér­fi­val szem­ben, aki Kar­ca­gon koráb­ban már több­ször is bán­tal­maz­ta az édes­ap­ját, majd 2021 szep­tem­be­ré­ben meg­foj­tot­ta.

A vád­irat sze­rint a - koráb­ban szü­le­i­vel lakó - 34 éves férfi és az édes­ap­ja évek óta tartó rossz viszony­ban vol­tak. A férfi több­ször súlyo­san bán­tal­maz­ta az édes­ap­ját, aki egy­szer élet­ve­szé­lyes sérü­lést, egy másik eset­ben súlyos testi sérü­lést szen­ve­dett. A férfi visel­ke­dé­se miatt a szü­lei elköl­töz­tek az ott­ho­nuk­ból, az édes­apa főként csak az álla­tok gon­do­zá­sa miatt járt haza.

2021. szep­tem­ber 3-án, este, az édes­apa a kar­ca­gi házuk­hoz a kutyák ete­té­se miatt érke­zett. Talál­ko­zott a fiá­val, és mivel aznap már mind­ket­ten alko­holt is fogyasz­tot­tak, ismét vitat­koz­ni, vesze­ked­ni kezd­tek, ami vere­ke­dés­sé fajult. A férfi az apját ököl­lel úgy meg­ütöt­te, hogy a sér­tett a föld­re esett, majd beme­ne­kült a lakó­ház­ba, ahová a fia követ­te. Ezután a két férfi a háló­szo­bá­ban újra dula­ko­dott. A fiú tovább bán­tal­maz­ta az édes­ap­ját, egyik kezé­vel leszo­rít­va annak kar­ját, a másik­kal meg­ra­gad­ta a nya­kát és addig szo­rí­tot­ta, amíg az édes­ap­ja már nem moz­dult.

Az idő­sebb férfi ful­la­dás követ­kez­té­ben pár per­cen belül éle­tét vesz­tet­te. A fia ezek után a házat elhagy­ta és alko­holt fogyaszt­va a kör­nye­ző bozó­tos­ban éjsza­ká­zott. Más­nap haj­nal­ban ment vissza a ház­hoz és a 112-es segély­hí­vón orvo­si segít­sé­get kért.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben bör­tön­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re, és köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra tett indít­ványt a vád­ira­tá­ban, továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, a férfi nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.

Az ügy­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szék fog dön­te­ni, a dön­tést a férfi letar­tóz­ta­tás­ban várja.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-emberoles-miatt-kell-felelnie