Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Emberölésbe fordult a rablás – letartóztatási indítvány- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy idős­ko­rú sér­tet­tet öltek meg az értékeiért.

 A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két férfi már előre meg­be­szél­te, hogy a het­ven év felet­ti sér­tet­től erő­vel érté­ke­ket sze­rez­nek meg. Ennek meg­fe­le­lő­en a sér­tet­tet már aszó­di házá­ba lépve bán­tal­maz­ni kezd­ték, mely­nek során egy esz­köz­zel a fejét ütöt­ték illet­ve szúr­ták meg több ízben. A táma­dás követ­kez­té­ben a sér­tett nem tudott ellen­ál­lást tanú­sí­ta­ni, így az elkö­ve­tők a házát átku­tat­ták és onnan külön­bö­ző érté­ke­ket maguk­hoz véve távoztak.

Az elszen­ve­dett fej­sé­rü­lé­sek követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság néhány nap alatt azo­no­sí­tot­ta és elfog­ta a két elkö­ve­tőt, aki­ket nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt hall­gat­tak ki gyanúsítottként.

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szö­kés illet­ve elrej­tő­zés vala­mint a bűn­is­mét­lés elke­rü­lé­se érdekében.