Főoldal » Hírek » Emberrablás Budapesten - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint tavaly nyá­ron elra­bol­tak és súlyo­san bán­tal­maz­tak egy fér­fit, aki­nek sza­ba­don bocsá­tá­sá­ért húsz­mil­lió forin­tot köve­tel­tek. Az ügy­nek 7 vád­lott­ja van.

A vád­irat sze­rint az ember­rab­lás kiter­ve­lő­jé­nek - egy 48 éves, autó­ke­res­ke­dés­sel fog­lal­ko­zó fér­fi­nak - egy koráb­bi, közös üzle­ti ügy kap­csán elszá­mo­lá­si vitá­ja volt az ügy sér­tett­jé­vel, aki tar­to­zott neki. Más­fe­lől, a sér­tett ebben az idő­ben egy autó­köl­csön­ző cég­től bérelt nagy érté­kű gép­ko­csi­kat. A cég tulaj­do­no­sai úgy sej­tet­ték, hogy a sér­tett­nek köze lehe­tett az egyik bérelt autó eltu­laj­do­ní­tá­sá­hoz, ezért 2020 júni­u­sá­ban úgy dön­töt­tek, hogy a sér­tet­től az álta­la bérelt vala­mennyi autót vissza­ké­rik. A sér­tett egy autót vissza­adott, másik két gép­jár­mű ese­té­ben azon­ban hala­dé­kot kért.

A fen­ti­ek­ről tudo­mást szer­zett a 48 éves vád­lott, aki a fel­aján­lot­ta segít­sé­gét a sér­tett­nél maradt gép­jár­mű­vek vissza­szer­zé­sé­ben, cse­ré­be azon­ban azt kérte, hogy a gép­ko­csik vissza­vé­te­le­kor sze­mé­lye­sen is talál­koz­has­son a sér­tet­tel, aki tar­to­zik neki.

A köl­csön­ző cég kép­vi­se­lői 2020. júli­us 06-án küld­ték el az autó­kért - az ügy­ben szin­tén vád­lott - alkal­ma­zott­ju­kat a sér­tett lakó­he­lyé­re, annyit kérve tőle, hogy vigye vissza az autó­kat. Az idő­pont­ról érte­sült a 48 éves férfi is, aki ekkor már elha­tá­roz­ta, hogy a talál­ko­zó során, bűn­tár­sa­i­val együtt fog­lyul ejtik a sér­tet­tet és koráb­bi tar­to­zá­sa miatt a sza­ba­don bocsá­tá­sát vált­ság­díj meg­fi­ze­té­sé­től teszik majd függővé.

2020. júli­us 6-án dél­előtt meg­je­lent a sér­tett zug­lói laká­sá­nál a köl­csön­ző cég alkal­ma­zott­ja, vala­mint a 48 éves férfi, és annak négy bűn­tár­sa. A köl­csön­ző cég alkal­ma­zott­ja tele­fo­non jelez­te a sér­tett­nek, hogy meg­ér­ke­zett, mire a sér­tett kinyi­tot­ta a tár­sas­ház garázs­aj­ta­ját. A garázs­ban a 48 éves férfi két embe­re rátá­madt a sér­tett­re, bán­tal­maz­ták, majd erő­szak­kal betusz­kol­ták az autó­juk­ba, és elhaj­tot­tak a hely­szín­ről. A sér­tet­tet egy XVII. kerü­le­ti telep­he­lyen lévő autó­sze­re­lő műhely­be vit­ték (amit a 48 éves férfi bérelt), majd közöl­ték vele, hogy sza­ba­don bocsá­tá­sát 20.000.000 forint meg­fi­ze­té­sé­től teszik függővé.

A nap folya­mán a vád­lot­tak - akik­hez a dél­után folya­mán csat­la­ko­zott hato­dik tár­suk is - a sér­tet­tet bán­tal­maz­ták, sanyar­gat­ták, az éle­té­nek kiol­tá­sá­val, vala­mint csa­lád­ja bán­tal­ma­zá­sá­val fenye­get­ték. Annak érde­ké­ben, hogy a sér­tett ne tud­jon elme­ne­kül­ni, egy farúd­dal eltör­ték a sér­tett síp­csont­ját is.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás miatt más­nap­ra már egyre súlyos­bo­dó tüne­tei let­tek. A férfi a fenye­ge­té­sek és a bán­tal­ma­zás elle­né­re sem tudta kifi­zet­ni a köve­telt össze­get, de meg­ígér­te, hogy nem tesz fel­je­len­tést, és sérü­lé­sei oka­ként egy motor­bal­ese­tet nevez meg. Ilyen fel­té­te­lek­kel, a vád­lot­tak a sér­tet­tet végül 2020. júli­us 07-én autó­val a XVI. kerü­let, Csö­mö­ri úti felül­já­ró­hoz vit­ték és ott kitették.

A sér­tett haza­ment, majd onnan élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek­kel kór­ház­ba került, ahol szak­sze­rű orvo­si ellá­tás­ban része­sült. A 48 éves férfi egy vád­lott tár­sá­val ezután még a kór­ház­ban is meg­je­lent, ahol ismé­telt meg­fe­nye­get­ték a csa­lád­ja bántalmazásával.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben ember­rab­lás, külö­nö­sen súlyos hát­rányt okoz­va elkö­ve­tett ember­rab­lás, vala­mint élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegyház-, illet­ve bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény és videó az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberrablas-budapesten-huszmillios-valtsagdijjal