Főoldal » Hírek » Emlékérmék - Ügyészség Napja

Júni­us 10-én ünne­pel­jük az Ügyész­ség Nap­ját. Ilyen­kor hagyo­mány, hogy a kima­gas­ló szín­vo­na­lon dol­go­zó kol­lé­gák mun­ká­ját a leg­főbb ügyész emlék­ér­mek, díszes okle­ve­lek, ügyész­sé­gi gyű­rűk és emlék­tár­gyak ado­má­nyo­zá­sá­val isme­ri el. 

A tár­gya­kat leg­több­ször csak az elis­me­rés­ben része­sül­tek és köz­vet­len kol­lé­gá­ik cso­dál­hat­ják meg. Az emlék­ér­me­ket elis­mert művé­szek készí­tet­ték, rövid ani­má­ci­ó­ban mutat­juk be az alkotásokat.

Az ügyé­szi szer­ve­zet leg­ma­ga­sabb szak­mai elis­me­ré­se a Kozma Sándor-díj. Tavaly nyolc ügyész­sé­gi alkal­ma­zott kapott ilyen elis­me­rést. A díj Meloc­co Mik­lós Kossuth-díjas szob­rász­mű­vész alkotása.

A Var­gha Ferenc-díjat a mun­ká­ju­kat kima­gas­ló szín­vo­na­lon végző ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tak kap­ják. A díj Solt­ra E. Tamás Feren­czy Béni-díjas szobrász- és érem­mű­vész alkotása.

A Pro Coope­ra­ti­o­ne Emlék­ér­met az ügyész­ség mun­ká­já­nak segí­té­sé­ért kapja meg az ügyé­szi szer­ve­zet­hez nem tar­to­zó sze­mély. Az érem Solt­ra E. Tamás Feren­czy Béni-díjas szobrász- és érem­mű­vész alkotása.