Főoldal » Hírek » Engedély nélkül csempészték be a teknősöket - fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség három ügy­ben vádat emelt azok­kal a kül­föl­di elkö­ve­tők­kel szem­ben, akik idén nyá­ron a rösz­kei határ­for­ga­lom­ban enge­dély nél­kül lép­tek be az ország­ba, védett álla­to­kat rejtegetve.

A vád­ira­tok sze­rint a vád­lot­tak 2022. júni­us 6., 21. és 29. nap­ja­in Magyar­or­szág terü­le­té­re beje­lent­kez­ve vala­mennyi­en úgy nyi­lat­koz­tak a határ­őr kér­dé­sé­re, hogy beje­len­tés, illet­ve enge­dély­kö­te­les vám­árut nem szál­lí­ta­nak. A téte­les vám­vizs­gá­lat során azon­ban jár­mű­ve­ik­ben a határ­őr­ség 2-2, egy eset­ben pedig 4 pél­dány görög tek­nőst fede­zett fel, dobo­zok­ban elrejtve.

A görög tek­nő­sök Magyar­or­szá­gon védett élő­lé­nyek, vala­mint az uniós jog­sza­bá­lyok sze­rint is azon fajok közé tar­toz­nak, melyek kipusz­tu­lás­sal fenye­ge­tet­tek, illet­ve elfor­du­lá­suk olyan ritka, hogy bár­mi­ne­mű keres­ke­del­mük a faj fenn­ma­ra­dá­sát veszé­lyez­tet­né. Mind­ezek­re figye­lem­mel Magyar­or­szág, s így az Euró­pai Unió terü­le­té­re tör­té­nő beho­za­ta­luk­hoz enge­dély­re lett volna szük­ség, mellyel az elkö­ve­tők egyi­ke sem rendelkezett.

A vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Az elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A jár­mű­vek­ben fel­fe­de­zett álla­tok­ról a nyo­mo­zó ható­ság készí­tett képeket.