Főoldal » Hírek » Engedély nélkül gyűjtötték a fémhulladékot – fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a házas­pár­ral szem­ben, akik össze­sen több mint 175 tonna fémet hal­moz­tak fel ille­gá­lis „telep­he­lyü­kön”.

A vád­irat sze­rint az ehhez szük­sé­ges enge­dé­lyek hiá­nyá­ban a har­min­cas éve­i­ben járó nő és férje elha­tá­roz­ták, hogy fém­hul­la­dék fel­dol­go­zá­sa útján fog­nak pénz­hez jutni. Ennek érde­ké­ben az elkö­ve­tők 2021 janu­ár­já­tól az álta­luk nem sok­kal koráb­ban, kis­ko­rú gyer­me­kük nevé­re meg­vá­sá­rolt kapos­vá­ri ingat­la­non, közel más­fél éven keresz­tül gyűj­töt­ték a hul­la­dé­kot, amit aztán az udva­ron szét­bon­tot­tak és szét­vá­lo­gat­tak, majd kör­nyék­be­li fém­ke­res­ke­del­mi telep­he­lye­ken adtak le.

Ilyen módon a házas­pár rövid időn belül majd­nem 29 mil­lió forint jöve­de­lem­re tett szert. Tevé­keny­sé­gük – és külö­nö­sen az ennek kap­csán sok eset­ben hét­vé­gén, illet­ve ünnep­na­po­kon járó zaj – azon­ban előbb a közel­ben lakók, majd a ható­sá­gok figyel­mét is fel­kel­tet­te, ezért az össze­han­golt hely­szí­ni ellen­őr­zést köve­tő­en a vád­lot­ta­kat végül az enge­dély nél­kü­li fém­ke­res­ke­del­mi tevé­keny­ség vég­zé­sé­től eltil­tot­ták, és velük szem­ben bün­te­tő­el­já­rás is indult.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a nővel szem­ben fel­füg­gesz­tett, bün­te­tett elő­éle­tű fér­jé­vel szem­ben pedig vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság a vád­lot­ta­kat – akik a hul­la­dé­kot min­den eset­ben autó­val szál­lí­tot­ták a fém­ke­res­ke­del­mi telep­he­lyek­re – a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től tilt­sa el, illet­ve velük szem­ben vagyon­el­kob­zást is ren­del­jen el.

A fény­ké­pet a Somogy Vár­me­gyei Kor­mány­hi­va­tal mun­ka­tár­sai készí­tet­ték a hely­szí­ni ellen­őr­zés során.