Főoldal » Hírek » Engedély nélkül halászott a három férfi a Sebes-Körösön - FOTÓVAL - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség orv­ha­lá­szat vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat három fér­fi­val szem­ben, mivel kerí­tő halász­há­ló­val fog­tak ki 15, közel 9 kg súlyú, külön­bö­ző faj­tá­jú halat a Sebes-Körös egyik szakaszán.

A vád sze­rint a három, Komá­di­ban élő férfi 2020. augusz­tus 22-én, 15 óra körü­li idő­ben Újiráz köz­ség köze­lé­ben, egy hor­gász­egye­sü­let terü­le­tén, enge­dély nél­kül együtt halá­szott a Sebes-Körösön.

Két vád­lott a víz­ben állva tar­tot­ta a 7 méter hosszú és 1,2 méter szé­les kerí­tő halász­há­lót, míg har­ma­dik tár­suk a víz­ben lévő bok­ro­kat mozgatta.

Ezen tevé­keny­sé­gük során a vád­lot­tak kifog­tak 15 darab, kb. 9 kg súlyú ősho­nos faj­tá­jú halat.

A hor­gász egye­sü­let hiva­tá­sos hal­őre ész­lel­te a tevé­keny­sé­gü­ket, őket tet­ten érte, ezért a vád­lot­tak a kifo­gott hal­lal együtt el akar­ták hagy­ni a helyszínt.

A halak elpusz­tul­tak, így a vád­lot­tak a hor­gász egye­sü­let sér­tett­nek több, mint 76.000 forint kárt okoz­tak. A sér­tett kép­vi­se­lő­je a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon lefoly­ta­tott eljá­rás során pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő, kérte az oko­zott kár megtérítését.

Az ille­té­kes kor­mány­hi­va­tal a szük­sé­ges okmá­nyok nél­kü­li halá­szat és ősho­nos hal­faj jogo­su­lat­lan kifo­gá­sa miatt a vád­lot­tak­kal szem­ben 190.000 Ft hal­vé­del­mi bír­sá­got sza­bott ki.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tak ellen a Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség orv­ha­lá­szat vét­sé­ge és kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság mind­há­rom vád­lot­tat bocsás­sa pró­bá­ra és az elkö­ve­tés­hez esz­kö­zül hasz­nált kerí­tő hálót koboz­za el, továb­bá a sér­tett kép­vi­se­lő­je által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.

A vád­lot­tak tet­ten­éré­sét köve­tő­en a kifo­gott halak­ról készült fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orvhalaszok-a-rendorok-halojaban-0#1