Főoldal » Hírek » Engedély nélkül szereztek be vakondirtásra mérget - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik éve­ken keresz­tül adták – vet­ték egy­mást közt a nagyon mér­ge­ző szert, ami végül egyi­kük csa­lád­já­ban tra­gé­di­á­hoz veze­tett.

A vád­irat sze­rint az egyik férfi egy megye­be­li kivá­ros­ban ker­té­sze­ti ter­mé­ke­ket for­gal­ma­zó cég rak­tá­ro­sa­ként dol­go­zott. A vád­lot­tat 2017-ben egy hely­be­li isme­rő­se meg­ke­res­te azzal , hogy a kert­jé­ben nagyon elsza­po­rod­tak a vakon­dok, segít­sen neki. Ezt köve­tő­en a férfi 3 éven át szer­zett be tab­let­ta for­má­jú, tömö­rí­tett gázo­sí­tó­szert, ame­lyet tovább­adott a másik fér­fi­nak. A szert kizá­ró­lag egész­ség­ügyi gáz­mes­te­ri vizs­gá­val ren­del­ke­ző sze­mély kezel­he­ti, mivel nagyon mér­ge­ző, víz­zel érint­kez­ve foko­zot­tan tűz­ve­szé­lyes és mér­ge­ző gázok kép­ződ­nek. A két férfi egyi­ke sem ren­del­ke­zett ezzel a spe­ci­á­lis képe­sí­tés­sel.

A szert meg­vá­sár­ló férfi kis­ko­rú gyer­me­ke 2021-ben a mér­get meg­ta­lál­ta, majd öngyil­kos­sá­gi szá­nék­kel bevet­te és a szak­sze­rű orvo­si keze­lés elle­né­re elhunyt.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat méreg­gel vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja.

Az elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.