Főoldal » Archív » Engedély nélkül tartott szervált – bíróság elé állt -fotókkal

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a nőt, aki enge­dély nél­kül tar­tott szer­vált Szegeden.

A vád sze­rint a nő 2014 novem­be­ré­ben vásá­rol­ta az álla­tot Német­or­szág­ban, majd Sze­ged­re hozta, ahol ken­nel­ben tar­tot­ta egy tár­sas­ház udvarán.

A szer­vál köze­pe­sen veszé­lyes állat­faj, ami csak ter­mé­szet­vé­del­mi ható­ság enge­dé­lyé­vel tart­ha­tó. Emel­lett nem­zet­kö­zi szer­ző­dé­sek kor­lá­toz­zák a keres­ke­del­mü­ket, így import­ju­kat elő­ze­te­sen kiál­lí­tott, ún. CITES-engedélyhez kötik.

A vád­lott a szük­sé­ges enge­dé­lyek­kel nem ren­del­ke­zett, ezért az álla­tot a nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta, és a nővel szem­ben nyo­mo­zást indított.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta az elkö­ve­tőt. A bíró­ság a vád­lot­tat egy évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta, a vadas­park gon­do­zá­sá­ban lévő szer­vált pedig elkobozta.