Főoldal » Hírek » Építkezésekre szakosodott tolvajbanda és orgazdáik is bíróság előtt - Fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li lopás és orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt egy főként épí­té­si terü­le­tek, csar­no­kok kifosz­tá­sá­ra sza­ko­so­dott betö­rő banda három tag­já­val szem­ben, akik alig fél év alatt Kecs­ke­mét szer­te 21 hely­re tör­tek be. Velük együtt a lopott szer­szám­gé­pe­ket meg­vá­sár­ló öt orgaz­dá­nak is bíró­ság előtt kell felelnie.

A vád­irat sze­rint három kecs­ke­mé­ti férfi 2020 szep­tem­be­ré­től 2021 ápri­li­sá­ig Kecs­ke­mé­ten és von­zás­kör­ze­té­ben épít­ke­zé­sek­re, továb­bá csar­nok­épü­le­tek­be tört be, ahon­nan szer­szám­gé­pe­ket: vakoló-, véső-, szín­ke­ve­rő gépe­ket, hegesz­tő tra­fó­kat, akku­mu­lá­to­ro­kat vit­tek el. A tol­va­jok a leg­több eset­ben a beju­tás érde­ké­ben az ajtó­kat, kapu­kat fel­fe­szí­tet­ték, szer­szá­mos kon­té­ne­rek lemez­ol­da­lát kivág­ták, ami­vel komoly ron­gá­lá­si kárt okoz­tak a sér­tet­tek­nek. Egy épü­lő­fél­ben lévő csa­lá­di ház­ból úgy vit­ték el a már pur­hab­bal és rög­zí­tő­csa­va­rok­kal beépí­tett ajtót, hogy a fala­zat­ból kivág­ták. A vád­lot­tak össze­sen 27 sér­tet­tet káro­sí­tot­tak meg, egyen­ként jel­lem­ző­en több száz­ezer, ese­ten­ként 1-1,5 mil­lió forint össze­gű kárt okozva.

Az orgaz­da­ság­gal meg­vá­dolt tár­sa­ik úgy jutot­tak a lopott gépek­hez, hogy tud­tak azok ere­de­té­ről, ráadá­sul az ere­de­ti érté­kük töre­dé­két fizet­ték ki a tol­va­jok­nak. Egyi­kük egy 1,5 mil­lió forint érté­kű vako­ló­gé­pet 300 ezer forin­tért vásá­rolt meg. Tőle utóbb a kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zók lefog­lal­ták a gépet és vissza­ad­ták a sértettnek.

Az egyik tol­vaj­nak ami­att is felel­nie kell, mert a nyo­mo­zás során elren­delt bűn­ügyi fel­ügye­let ellen­őr­zé­sé­re szol­gá­ló nyom­kö­ve­tő­jét szét­fe­szí­tet­te és levet­te, majd a tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül kije­lölt lakás­ból az esz­közt hát­ra­hagy­va távo­zott. Még aznap kézre került, azóta ismét letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban illet­ve bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló három fér­fit több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyoz. A lopott hol­mit meg­vá­sár­ló öt fér­fi­nak orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt kell felel­nie. Az ügyész­ség azt is indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság a sér­tet­tek össze­sen közel 4 mil­lió forint ere­jé­ig beje­len­tett pol­gá­ri jogi igé­nyé­nek adjon helyt. Ügyük­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.