Főoldal » Archív » Erdőben termesztette a kábítószert, mégis lebukott.

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer ter­mesz­tés miatt emelt vádat az ellen a sop­ro­ni férfi ellen, aki két egy­mást köve­tő év nya­rán egy Vas megyei falu mel­let­ti erdő­ben ter­mesz­tett ken­dert.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a Kőszeg köze­li tele­pü­lé­sen 2015. már­ci­u­sá­ban hét­vé­gi házat bérelt, hogy onnan könnyeb­ben ki tud­jon járni Auszt­ri­á­ba dol­goz­ni.

2015. júni­u­sá­ban azon­ban a vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy a hét­vé­gi ház köze­li erdős-bokros terü­le­ten ken­der növé­nye­ket fog ter­mesz­te­ni, hogy abból fedez­ze mari­hu­á­na fogyasz­tá­sát.

A vád­lott Auszt­ri­á­ból sze­rez­te be a mago­kat és a ter­mesz­tés­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket, majd a kifej­lő­dött 8 növény ter­mé­sét 2015. októ­be­ré­ben szü­re­tel­te le és a hét­vé­gi ház­ban meg­szá­rí­tot­ta.

Ezt köve­tő­en a vád­lott rövid időre vissza­köl­tö­zött sop­ro­ni lakó­he­lyé­re, majd 2016. már­ci­u­sá­ban újra vissza­tért és ismét ken­der mago­kat vásá­rolt Auszt­ri­á­ban. A mago­kat a hét­vé­gi ház pin­cé­jé­ben csí­ráz­tat­ta ki, majd a kikelt 36 palán­tát két külön­bö­ző terü­let­re ültet­te ki a köze­li erdő­be.

A vád­lott ezen alka­lom­mal szü­re­tel­ni már nem tudott, a rend­őr­ség ugyan­is 2016. augusz­tu­sá­ban a két ültet­vényt fel­de­rí­tet­te és a növé­nye­ket a hely­szí­ni szem­le során lefog­lal­ta.

A vád­lott által ter­mesz­tett, a cse­kély mennyi­sé­get meg­ha­la­dó 44 tő növény és a nála talált szá­rí­tott növé­nyi anyag is kan­na­biszt tar­tal­ma­zott, amely a bün­te­tő tör­vény ren­del­ke­zé­sei sze­rint kábí­tó­szer­nek minő­sül.

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat ter­mesz­tés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja, ami egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény.