Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Eredményes a büntetés konkrét mértékére tett ügyészi indítvány

A Tatai Járá­si Ügyész­ség 2018. decem­ber 6-án rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tatai Járás­bí­ró­ság­hoz, amely 2019. ápri­lis 2-án elő­ké­szí­tő ülést tartott. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi vád­lott és élet­tár­sa egy tatai csa­lá­di ház­ban élt, ahol időn­ként meg­je­lent a sér­tett, és ott aludt. A sér­tett a tele­fon­ját a ház­ban felej­tet­te, ezért 2018. júli­us 14-én meg­je­lent a ház­nál, és a vád­lot­tól a tele­font vissza­kér­te. A vád­lott a tele­font kivit­te az utcán vára­ko­zó sér­tett­nek, és átad­ta neki. Ezután azon­ban a vád­lott és a sér­tett össze­vesz­tek, ennek során az elkö­ve­tő fel­po­foz­ta sér­tet­tet, aki ekkor kezé­ben tar­tot­ta az 1.500,-Ft. érté­kű élel­mi­szer segély­cso­mag­ját, amit elő­ző­leg a Csa­lád­se­gí­tő Szol­gá­lat­tól kapott.

A vád­lott a cso­ma­got a sér­tett kezé­ből kivet­te azzal a meg­jegy­zés­sel, hogy az kell az élet­tár­sá­nak. A sér­tett hiába kérte vissza a cso­ma­got, a vád­lott nem adta vissza neki, hanem – azért, hogy a cso­ma­got megtartsa-, leg­alább három alka­lom­mal az arcán meg­rúg­ta a sér­tet­tet, aki ettől elesett, és már nem merte köve­tel­ni a cso­mag vissza­adá­sát. A vád­lott a bán­tal­ma­zás­sal a sér­tett­nek orr­csont­tö­rést és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket okozott.

Az elő­ké­szí­tő ülé­sen az ügyész­ség a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re tett indít­ványt arra az eset­re, ha a  vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beismeri.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott a kihall­ga­tá­sa során a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­mer­te, a beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát a bíró­ság elfo­gad­ta. Ere figye­lem­mel továb­bi bizo­nyí­tás­ra nem került sor, a bíró­ság az íté­le­tét az elő­ké­szí­tő ülé­sen meghozta.

A Tatai Járás­bí­ró­ság elfo­gad­ta az ügyész­ség mér­té­kes indít­vá­nyát, ennek alap­ján a vád­lot­tat 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, és 1.500,-Ft vagyon­el­kob­zás­ra ítél­te. Az íté­let a kihir­de­té­sét köve­tő­en jog­erős­sé vált.