Főoldal » Archív » Eredményes az ügyész fellebbezése, súlyosbított a törvényszék

Ered­mény­re veze­tett az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se, amely­nek alap­ján eljár­va a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső, súlyos testi sér­tés bűn­tet­tét elkö­ve­tő fér­fit vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélte. 

Az elkö­ve­tő 2018. októ­ber 02. nap­ján 22 óra körü­li idő­ben meg­je­lent az uno­ka­test­vé­re vér­tes­sző­lő­si hét­vé­gi háza előtt egy koráb­bi vesze­ke­dés ren­de­zé­se okán, majd a kapu­nál kia­bál­ni kez­dett a sér­tett­nek. A férfi ami­kor meg­lát­ta, hogy a sér­tett az udva­ron tar­tóz­ko­dott, akkor hir­te­len átug­rott a kapun és a sér­tett­hez ment, majd több alka­lom­mal jobb ököl­lel meg­ütöt­te őt az arcán. Az elkö­ve­tő a bán­tal­ma­zást köve­tő­en távo­zott az udvar­ról, majd beült a sze­mély­gép­ko­csi­ba és elhagy­ta a helyszínt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zást köve­tő­en tele­fo­non érte­sí­tet­te házas­tár­sát a tör­tén­tek­ről. A bán­tal­ma­zást köve­tő­en fél óra múlva a sér­tett hét­vé­gi háza előtt ismét meg­je­lent a ter­helt, vala­mint a sér­tett házas­tár­sa. Az elkö­ve­tő ekkor már lehig­gadt és a sér­tet­től bocsá­na­tot kért.

A sér­tett az őt ért bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a bal felső áll­ka­pocs­csont töré­sét, a bal arc­csont töré­sét, a bal járom­csont töré­sét, a bal arc­fél duz­za­na­tát, a hajas fej­bőr nyílt seb­zé­sét, vala­mint az áll hor­zso­lá­sos sérü­lé­sét szen­ved­te el. Az arc­csont­tö­ré­sek gyógy­tar­ta­ma nyolc napon túli, a tény­le­ges gyógy­tar­tam nyolc hét.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tat 90 nap elzá­rás­ra ítél­te, azon­ban az íté­let­tel szem­ben az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a vád­lott ter­hé­re, súlyos­bí­tás, sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sa végett.

Az ügyész­ség a fel­leb­be­zé­sé­ben hivat­ko­zott arra, hogy a több­szö­rö­sen bün­te­tett vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság pró­ba­ide­je alatt, vala­mint továb­bi két bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt állva követ­te el a bűncselekményt.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se ered­mé­nyes volt, a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék az első­fo­kú íté­le­tet meg­vál­toz­tat­ta, a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott bün­te­tést 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re súlyos­bí­tot­ta, továb­bá meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A másod­fo­kú bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben koráb­ban kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés során alkal­ma­zott fel­té­te­les sza­bad­sá­got megszüntette.