Főoldal » Hírek » Eredményes bíróság elé állítás a Lendvay utcában történt hivatalos személy elleni erőszakot elkövető férfival szemben - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt indí­tott eljá­rást az ellen a fér­fi­val szem­ben, aki a 2023. május 19-i tün­te­té­sen ököl­lel meg­ütöt­te az egyik intéz­ke­dő rendőrt.

A 2023. május 19-én meg­tar­tott „Gye­re­ke­ket bán­tasz! 7IGEN-nel a gyer­mek­bán­tal­ma­zó rend­szer ellen” elne­ve­zé­sű demonst­rá­ci­ót köve­tő­en a részt­ve­vők az esti órák­ban töme­ge­sen az Okto­gon­tól a Fidesz Magyar Pol­gá­ri Szö­vet­ség Buda­pest VI. kerü­let, Lend­vay utcai szék­há­zá­hoz indul­tak, ahol a Készen­lé­ti Rend­őr­ség rend­őrei a Lend­vay utcát a személy- és gép­jár­mű­for­ga­lom elől elzár­ták, fel­ada­tul kapva annak meg­aka­dá­lyo­zá­sát, hogy a tömeg a Lend­vay utca felé tud­jon haladni.

A rend­őr­ség a tün­te­tő töme­get több­ször – han­gos­be­szé­lőn keresz­tül – fel­szó­lí­tot­ta a jog­el­le­nes cse­lek­mé­nyek abba­ha­gyá­sá­ra és a hely­szín­ről tör­té­nő távo­zás­ra, azon­ban a részt­ve­vők ennek nem tet­tek ele­get, illet­ve közü­lük egy nagyobb lét­szá­mú cso­port a rend­őr­sor­fa­lat tolni kezdte.

Az ittas álla­pot­ban lévő elkö­ve­tő is a tes­té­vel tolta a rend­őr­sor­fal első sorá­ban álló egyik rend­őrt, majd nagy erő­vel, ököl­lel felé ütött. Az ütés a rend­őr sisak­já­nak ple­xi­jét érte.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség két héten belül bíró­ság elé állí­tot­ta a fér­fit, aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét már a nyo­mo­zás során beis­mer­te. A mai napon a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki az elkö­ve­tőt, és ezért egy év vég­re­haj­tá­sá­ban két év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­le­tet mind az ügyész­ség mind pedig a vád­lott és védő­je tudo­má­sul vette.