Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Eredményes közvetítői eljárás egy súlyos kutyatámadás ügyében- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség jóvá­té­tel­lel ered­mé­nye­sen záru­ló köz­ve­tí­tői eljá­rás után meg­szün­tet­te a bün­te­tő­el­já­rást azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki­nek a kutyá­ja a nyit­va hagyott kert­ka­pun kiszök­ve meg­tá­ma­dott és súlyo­san meg­se­be­sí­tett egy arra járó nőt.

A férfi 2019. augusz­tus 28-án gép­ko­csi­já­val készült beáll­ni az udva­rá­ra, ami­kor a nyi­tott kapun kutyá­ja kiszö­kött, a jár­dán egy éppen arra sétá­ló nőt meg­tá­ma­dott és meg­ha­rap­ta a bal láb­szá­rát. A nő a hara­pás követ­kez­té­ben súlyos, zúzó­dás­sal és bevér­zés­sel járó sérü­lést szen­ve­dett, melyet a későb­bi­ek során meg is kel­lett műte­ni.

A tulaj­do­nos tisz­tá­ban volt azzal, hogy a kutyá­ja hara­pós ter­mé­sze­tű és agresszív, még­sem gon­dos­ko­dott arról, hogy az állat az utcá­ra ne jut­has­son ki. Elle­ne súlyos testi sér­tés miatt indult bün­te­tő­el­já­rás, mely­ben kihall­ga­tá­sa során a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­mer­te és kérte a köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sát.

Ehhez a sér­tett is hoz­zá­já­rult, ezért a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bün­te­tő­el­já­rást fel­füg­gesz­tet­te és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta. Ennek során a gya­nú­sí­tott bocsá­na­tot kért, elis­mer­te fele­lős­sé­gét és saj­ná­la­tát fejez­te ki a tör­tén­tek­kel kap­cso­lat­ban, emel­lett a meg­ál­la­po­dá­suk sze­rint 250.000.-Ft jóvá­té­telt is fize­tett a nőnek az elszen­ve­dett trau­má­ért.

A köz­ve­tí­tői eljá­rás így ered­ménnyel járt: a gya­nú­sí­tott a bűn­cse­lek­mény káros követ­kez­mé­nye­it a meg­ál­la­po­dás­ban jóvá­ha­gyott módon jóvá­tet­te, tevé­keny meg­bá­nást tanú­sí­tott, ezzel bün­tet­he­tő­sé­ge meg­szűnt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ezért a bün­te­tő­el­já­rást a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben meg­szün­tet­te, a sér­tett kára így vád­eme­lés nél­kül meg­té­rült; a medi­á­ció emel­lett a bíró­ság teher­men­te­sí­té­sét is szol­gál­ta, mivel így nem kel­lett bün­te­tő­pert lefoly­tat­ni az ügy­ben.