Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi felhívás a csopaki kikötő vízjogi létesítési engedélyezési ügyében – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bala­ton érté­ke­i­nek védel­mét cél­já­ul tűző egye­sü­let jogi kép­vi­se­lő­je a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség­re ügyé­szi intéz­ke­dés irán­ti kérel­met nyúj­tott be. Ebben a Fejér Vár­me­gyei Kataszt­ró­fa­vé­del­mi Igaz­ga­tó­ság, mint víz­ügyi ható­ság által a „Cso­pak volt MAHART kikö­tő fej­lesz­tés saját célú vízi­lé­te­sít­mé­nyei és vízi­mun­kái” tárgy­ban lefoly­ta­tott víz­jo­gi enge­dé­lye­zé­si eljá­rást és kiadott léte­sí­té­si enge­délyt sérelmezte.

A főügyész­ség a ren­del­ke­zés­re álló ira­tok átta­nul­má­nyo­zá­sát köve­tő­en fel­hí­vást nyúj­tott be a víz­ügyi ható­ság­hoz ami­att, mert a civil szer­ve­zet a ható­sá­gi eljá­rás­ban ügy­fé­li joga­it nem gya­ko­rol­hat­ta, továb­bá a ható­ság az ügy­fé­li jog­ál­lás biz­to­sí­tá­sa irán­ti kére­lem eluta­sí­tá­sá­ról nem hozott jog­or­vos­lat­tal támad­ha­tó döntést.

A fel­hí­vás kiadá­sát köve­tő­en egy másik ter­mé­szet­vé­del­mi egye­sü­let által a léte­sí­té­si enge­dély ellen benyúj­tott jog­or­vos­la­ti kére­lem nyo­mán a másod­fo­kon eljá­ró BM Orszá­gos Kataszt­ró­fa­vé­del­mi Főigaz­ga­tó­ság a víz­jo­gi léte­sí­té­si eljá­rás­ban hozott hatá­ro­za­tot meg­sem­mi­sí­tet­te. Esze­rint az első fokon eljárt köz­igaz­ga­tá­si szerv a víz­jo­gi léte­sí­té­si eljá­rás­ba nem vonta be a hatás­te­rü­le­ten műkö­dő kör­nye­zet­vé­del­mi tevé­keny­ség­gel érin­tett civil szer­ve­ze­te­ket. A meg­is­mé­telt eljá­rás­ra vonat­ko­zó­an – az ügyé­szi fel­hí­vás­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en – köve­tel­mény­ként fogal­maz­ta meg a kör­nye­zet­vé­del­mi tevé­keny­ség­gel érin­tett civil szer­ve­ze­tek részé­re az ügy­fé­li jogok gya­kor­lá­sá­nak biztosítását.

A Fejér Vár­me­gyei Kataszt­ró­fa­vé­del­mi Igaz­ga­tó­ság az ügyé­szi fel­hí­vás nyo­mán – az ügy­fé­li jog­ál­lás elis­me­ré­se­ként – az ügy­ben hozott első és másod­fo­kú dön­tést meg­küld­te a kérelmezőnek.