Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Eredményes ügyészi fellebbezés a fémtolvajok ügyében – 3 év fegyház helyett 4 és fél évre súlyosított a bíróság- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2017 ápri­li­sá­ban lopás bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt emelt vádat egy csa­lád négy tag­já­val és egy isme­rő­sük­kel szem­ben, akik egy elha­gya­tott ipar­te­lep­ről hóna­po­kon át fém­tár­gya­kat tulaj­do­ní­tot­tak el, mely ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság jelen­tő­sen súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú ítéletet.

A házas­pár és férfi isme­rő­sük 2015 már­ci­u­sa és augusz­tu­sa között egy Nóg­rád megyé­ben talál­ha­tó, őri­zet­le­nül hagyott ipar­te­lep­ről rend­sze­re­sen vas-, alumínium- és réz­tar­tal­mú tár­gya­kat tulaj­do­ní­tott el azért, hogy azo­kat fém­át­ve­vő helyen érté­ke­sít­ve pénz­hez jussanak.

A telep­re a már meg­bon­tott kerí­té­sen át jutot­tak be, ahol az épü­le­tek­ről és a csar­no­kok­ból külön­fé­le fém­szer­ke­ze­te­ket – köz­tük hor­gany­zott tetőt, vas­csö­ve­ket, radi­á­to­ro­kat, mérő­órá­kat - tulaj­do­ní­tot­tak el. A lopott dol­go­kat a férj által veze­tett gép­ko­csi­val szál­lí­tot­ták el a hely­szín­ről. A házas­pár a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­be lányu­kat és kis­ko­rú fiu­kat, vala­mint a náluk nya­ra­ló szin­tén kis­ko­rú roko­nu­kat is bevon­ta. A vád­lot­tak a gyár terü­le­té­ről több mint 270.000 Ft érté­kű fém­tár­gyat tulaj­do­ní­tot­tak el.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, emel­lett a házas­párt kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt mond­ta ki bűnös­nek. A fér­fit ezért, mint több­szö­rös vissza­esőt 3 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 1 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra, a nőt 1 év 10 hónap, 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, míg a többi elkö­ve­tőt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let­tel szem­ben az ügyész az I. és II. rendű vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tás végett jelen­tett be fellebbezést.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék min­den tekin­tet­ben oszt­va a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség állás­pont­ját meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lot­tak több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­té­re, a hal­ma­zat­ra tekin­tet­tel, vala­mint arra, hogy az I. rendű vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nye­ket több­szö­rös és egy­ben külö­nös vissza­eső­ként követ­te el, az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­ke illet­ve a fel­füg­gesz­tés tar­ta­ma nem alkal­mas a bün­te­té­si célok elérésére.

Ezért a férfi sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek tar­ta­mát 4 év 6 hónap­ra súlyo­sí­tot­ta, mely­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsát­ha­tó, így azt tel­jes egé­szé­ben le kell töl­te­nie. A nő ese­té­ben a sza­bad­ság­vesz­tés fel­füg­gesz­té­sé­nek tar­ta­mát 5 évre emel­te fel. Az íté­let jogerős.