Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés alapján állapították meg a lopásban segédkező vádlott bűnösségét

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nyes fel­leb­be­zé­se után ítél­ték el azt a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit, akit nagy érté­kű műsza­ki beren­de­zés alkat­ré­sze­i­nek ello­pá­sá­hoz nyúj­tott segítséget.

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint a két elkö­ve­tő azért tört be az egyik kapos­vá­ri intéz­mény rak­tá­rá­ba, hogy onnan nagy érté­kű műsza­ki beren­de­zé­sek­hez tar­to­zó alkat­ré­sze­ket lop­ja­nak el. Ehhez nyúj­tott segít­sé­get a vád­lott, aki tele­fo­non folya­ma­to­san tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a két betö­rő­vel, taná­cso­kat adott a beren­de­zés szét­sze­re­lé­sé­hez, ille­tő­leg a riasz­tó hatás­ta­la­ní­tá­sá­hoz, majd ami­kor a biz­ton­sá­gi rend­szer műkö­dés­be lépett, biz­to­sí­tot­ta őket, hogy segí­ti a mene­kü­lé­sü­ket és elszál­lít­ja őket a helyszínről.

Az első­fo­kú bíró­ság azon­ban úgy érté­kel­te, hogy a vád­lott maga­tar­tá­sá­nak nem volt segí­tő sze­re­pe a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben, ezért a fér­fit az elle­ne bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vád alól felmentette.

Az íté­let ellen a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség a vád­lott bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be. Ennek indo­ka­i­val a másod­fo­kon eljá­ró Kapos­vá­ri Tör­vény­szék egyet­ér­tett, és a bizo­nyí­té­kok­ból helyes tény­be­li követ­kez­te­tést levon­va elté­rő tény­ál­lást álla­pí­tott meg, mely alap­ján a vád­lot­tat 1 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A bűnös­ség kér­dé­sé­ben elté­rő bírói dön­té­sek miatt meg­nyílt a har­mad­fo­kú per­or­vos­lat lehe­tő­sé­ge, ezért a Somogy Megyei Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, míg a véde­lem fel­men­tés érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A har­mad­fo­kon eljá­ró Pécsi Íté­lő­táb­la a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék íté­le­tét hely­ben­hagy­ta, ezál­tal a vád­lott bűnös­sé­gét meg­ál­la­pí­tó íté­let jog­erő­re emelkedett.