Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés folytán rács mögött a fegyverarzenált tartó férfi - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nyes fel­leb­be­zé­se foly­tán a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék letar­tóz­tat­ta a fegy­ver­bol­tos fér­fit, aki­vel szem­ben a bíró­ság koráb­ban bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fegy­ver­bol­tot üze­mel­te­tő - így több lőfegy­ver tar­tá­sá­ra is enge­déllyel ren­del­ke­ző  - 50 éves férfi 2022 feb­ru­ár­já­ban és már­ci­u­sá­ban két alka­lom­mal, össze­sen 6.000 db 12/70 kali­be­rű söré­tes lőszert, majd 2022. ápri­lis 5-én 1.000 db 20/70-es kali­be­rű söré­tes lőszert érté­ke­sí­tett álta­la csak felü­le­te­sen ismert sze­mé­lyek­nek. Az első eset­ben a vásár­ló ren­del­ke­zett ugyan a meg­vá­sá­rolt lősze­rek­re nézve enge­déllyel, ugyan­ak­kor a gya­nú­sí­tott ilyen tar­tá­si enge­déllyel nem is ren­del­ke­zett erre a típu­sú lőszer­re, míg a máso­dik eset­ben a vevő­nek nem volt meg­fe­le­lő enge­dé­lye a lősze­rek­re.

A férfi laká­sán elvég­zett kuta­tás során 15 olyan lőfegy­vert is lefog­lal­tak, melyek magyar­or­szá­gi nyil­ván­tar­tás­ban nem sze­re­pel­nek, jog­sze­rű bir­tok­lá­suk­ra nézve sem­mi­lyen doku­men­tá­ció nem volt. A lőfegy­ve­rek­nek szlo­vá­ki­ai papír­ja­ik vol­tak ugyan, de a gya­nú­sí­tott a beho­za­tal és magyar­or­szá­gi tar­tás jog­sze­rű­sé­gét nem tudta iga­zol­ni.

Bár a gya­nú­sí­tott lőfegy­ve­rek és lősze­rek keres­ke­dé­sé­vel fog­lal­ko­zik, az azok tar­tá­sá­ra, keres­ke­dé­sé­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat nem tar­tot­ta be, és több alka­lom­mal is jelen­tős mennyi­sé­gű lőszert érté­ke­sí­tett a jog­sza­bá­lyok tel­jes figyel­men kívül hagyá­sá­val, kont­roll nél­kül. Ezért az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a kény­szer­in­téz­ke­dés­sel elér­ni kívánt célok érde­ké­ben elég­sé­ges­nek tar­tot­ta a bűn­ügyi fel­ügye­let alkal­ma­zá­sát. Az ügyész­ség a dön­tés ellen fel­leb­be­zett.  

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék a fel­leb­be­zést ala­pos­nak tart­va elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bűn­is­mét­lés illet­ve a szö­kés, elrej­tő­zés a másod­fo­kon eljá­ró bíró­ság sze­rint sem gátol­ha­tó meg más módon, csak a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­val aka­dá­lyoz­ha­tó meg.