Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi indítvány a bank pénzén szerencsejátékozó alkalmazott ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la meg­vál­toz­tat­va a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­tét 5 évre súlyo­sí­tot­ta a bör­tön­bün­te­té­sét annak az elkö­ve­tő­nek az ügyé­ben, akit az első­fo­kú bíró­ság infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt 3 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a sze­ren­cse­já­ték­füg­gő és a sér­tett bank­nál mind­össze két és fél hónap­ja alkal­ma­zás­ban álló férfi 2016. októ­ber 12-től novem­ber 11-ig ter­je­dő idő­szak­ban több alka­lom­mal nagy össze­gű fik­tív kész­pénz­be­fi­ze­té­se­ket köny­velt le olyan ügy­fe­lek lakos­sá­gi bank­szám­lá­i­ra, akik­nek összes banki azo­no­sí­tó­ját és kód­ját ismer­te. A férfi a leköny­velt össze­ge­ket átutal­ta a saját és isme­rő­se skrill szám­lá­já­ra, ahon­nan tovább utal­ta azo­kat külön­bö­ző online sze­ren­cse­já­ték olda­lak­ra, illet­ve kész­pénz­ben fel­vet­te és az inter­ne­tes, vala­mint kaszi­nó­ban is folya­tott sze­ren­cse­já­té­kok­ban fel­hasz­nál­ta. A nap végén a férfi a valót­lan kész­pénz­be­fi­ze­té­si tranz­ak­ci­ó­kat sztor­ní­roz­ta, amely­nek követ­kez­té­ben a bank­szám­lá­kon ugyan nega­tív egyen­leg kelet­ke­zett, ugyan­ak­kor pénz­tár­hi­ány nem jelent­ke­zett. A férfi mind­ezen kívül egy ügy­fél bank­be­tét­jét is fel­bon­tot­ta annak tudta nél­kül, majd a fel­sza­ba­dult össze­get átutal­ta a ren­del­ke­zé­se alatt álló, a fik­tív befi­ze­té­sek sztor­ní­ro­zá­sa miatt nega­tív pénz­tár­egyen­le­get muta­tó bank­szám­lá­ra. A férfi ezzel a mód­szer­rel a ban­kot több mint 62 mil­lió forint­tal meg­ká­ro­sí­tot­ta, a sze­ren­cse­já­té­kok során a tel­jes össze­get elvesztette.

Az első­fo­kú íté­let­tel szem­ben a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tett be fel­leb­be­zést töb­bek között a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sa érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zést a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa vonat­ko­zá­sá­ban fenntartotta.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la másod­fo­kú íté­le­té­ben a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ért­ve kifej­tet­te, hogy a vád­lott ter­hé­re továb­bi súlyo­sí­tó körül­mény­ként kell érté­kel­ni azt, hogy a sér­tett­nél bizal­mi beosz­tást töl­tött be, és a bűn­cse­lek­ményt ennek fel­hasz­ná­lá­sá­val követ­te el, így a vád­lot­tal szem­ben a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 5 évre súlyosította.

A másod­fo­kú bíró­ság dön­té­sé­vel az ügy jog­erő­sen befejeződött.