Főoldal » Hírek » Eredményes vádemelés az OLAF jelzése alapján indult büntető ügyben – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján nem jog­erő­sen elítél­te a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék azt a nőt és két lányát, akik valót­lan tar­tal­mú pályá­za­tok benyúj­tá­sa révén több száz mil­lió forint­tal gya­ra­pí­tot­ták csa­lá­di vagyonukat.

A vád­irat sze­rint az anya ötle­te alap­ján lányai egy szat­má­ri kis tele­pü­lé­sen meg­va­ló­sí­tan­dó beru­há­zás­ra, két hűtő­ház meg­épí­té­sé­re nyúj­tot­tak be pályá­za­tot a Mező­gaz­da­sá­gi és Vidék­fej­lesz­té­si Hiva­tal terü­le­ti kiren­delt­sé­gé­hez még 2010-ben. A beru­há­zás­ban a két lány egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként vett részt, és vala­mennyi fel­adat ellá­tá­sá­ra meg­ha­tal­ma­zást adtak az édes­any­juk­nak, aki gene­rál­ki­vi­te­le­ző­ként vég­zett min­den, a pro­jek­tek­kel kap­cso­la­tos fel­ada­tot alvál­lal­ko­zók igénybevételével.

Az alvál­lal­ko­zók által kiál­lí­tott szám­lák érté­ké­hez képest az anya vál­lal­ko­zá­sa lénye­ge­sen maga­sabb össze­gen szám­láz­ta tovább lányai felé a mun­kát azért, hogy a pro­jekt költ­sé­gét papí­ron jelen­tő­sen meg­nö­vel­jék, csök­kent­ve ezzel a saját finan­szí­ro­zá­si kötelezettségüket.

Az anya által működ­te­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság a valós, 346 mil­li­ós beke­rü­lé­si költ­ség­hez képest két­szer annyi, több mint 700 mil­lió forint érték­ben állí­tott ki szám­lát lányai egyé­ni vál­lal­ko­zá­sai részé­re. A csa­lá­di „vál­lal­ko­zás” által a magyar és uniós költ­ség­ve­tés­ben oko­zott vagyo­ni hát­rány, ezzel a csa­lád gaz­da­go­dá­sa több mint 300 mil­lió forint volt.

A három nő bűnös­sé­gé­ről a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék 2024. feb­ru­ár 29-én hozott nem jog­erős dön­tést. A főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság bűnös­nek talál­ta a vád­lot­ta­kat külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­ben és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­ben. Mind­há­rom vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, emel­lett pénz­bün­te­tés­re ítél­te, és köte­lez­te az oko­zott vagyo­ni hát­rány megfizetésére.

A főügyész­ség súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zést jelen­tett be mind­há­rom vád­lott ter­hé­re, velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa végett.

Az ügyész­ség kiemelt figyel­met for­dít az OLAF-fal való együtt­mű­kö­dés­re, erről bőveb­ben itt olvas­hat: https://ugyeszseg.hu/tovabbra-is-kiemelkedoen-teljesit-a-magyar-ugyeszseg-az-unios-atlagot-lenyegesen-meghalado-aranyban-emel-vadat-az-olaf-igazsagugyi-ajanlasai-nyoman-a-legfobb-ugyeszseg-sajtokozlemenye-2/