Főoldal » Archív » Eredményes volt a közvetítői eljárás a sikkasztó nővel szemben

A gya­nú­sí­tott köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­té­ben meg­té­rí­tet­te az álta­la oko­zott kárt, ezért a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a sik­kasz­tás bűn­tet­te miat­ti eljá­rást meg­szün­tet­te.

A haj­dú­bö­ször­mé­nyi asszony hosszabb ideje állt a sér­tett cég alkal­ma­zá­sá­ban, bolti eladó­ként dol­go­zott. A nő 2016. szep­tem­ber 5. és 2018. ápri­lis 26. között 160 alka­lom­mal vitt el az üzlet­ből árut, illet­ve vett ki kész­pénzt a kasszá­ból, mellyel 393.000,- Ft kárt oko­zott.

Az asszony a nyo­mo­zás során 160.210,- Ft-ot meg­té­rí­tett.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyé­vel kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­tét való­sí­tot­ta meg.

A haj­dú­bö­ször­mé­nyi nő a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét tel­jes mér­ték­ben beis­mer­te és meg­bán­ta, vál­lal­ta a mun­kál­ta­tó­já­nak oko­zott kár meg­té­rí­té­sét. Az ügy köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lá­sá­hoz a sér­tett kép­vi­se­lő­je is hoz­zá­já­rult. A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sá­nak meg­ál­la­pí­tá­sa után az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta.

A gya­nú­sí­tott a köz­ve­tí­tői eljá­rás során a sér­tett­nek rész­le­tek­ben vissza­fi­zet­te a még fenn­ma­ra­dó 232.790,- Ft-ot. Tekin­tet­tel arra, hogy a bün­te­tő­el­já­rá­sok lefoly­ta­tá­sá­nak gyor­sí­tá­sa és a sér­tet­tek­nek adan­dó jóvá­té­tel a jelen ügy­ben alkal­ma­zott köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lás­sal meg­va­ló­sult, ezért  a gya­nú­sí­tott ellen indí­tott eljá­rást a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség meg­szün­tet­te.