Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség » Eredményesen érvelt az ügyészség az elkövető letartóztatása érdekében-a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A 17 évig Mexi­kó­ban buj­ká­ló elkö­ve­tőt – aki Magyar­or­szág­ra tör­tént átadá­sa után letar­tóz­ta­tás­ban, majd 10.000.000 Ft óva­dék elle­né­ben bűn­ügyi fel­ügye­let­ben volt – a Fővá­ro­si Tör­vény­szék idén nyá­ron kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyolc évi fegy­ház­bün­te­tés­re és nyolc évi köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en a Fővá­ro­si Főügyész­ség eljá­ró ügyé­sze indít­ványt tett az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, amit a tör­vény­szék eluta­sí­tott, helyet­te az elkö­ve­tő bűn­ügyi fel­ügye­le­tét tar­tot­ta fenn a másod­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihirdetéséig.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nyá­ban az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te a nem jog­erő­sen kisza­bott nyolc évi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés tar­ta­má­nak szö­kés veszé­lyét erő­sí­tő volta miatt és azért, hogy a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát biz­to­sí­ta­ni lehessen.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la napok­ban hozott vég­zé­sé­vel elren­del­te az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tás­ba helyezését.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/egy-2001-es-emberoles-kiserlete-miatt-nyolc-ev-fegyhazbuntetest-kapott-elsofokon-egy-ferfi-az-ugyeszseg-sulyositasert-fellebbezett-fotoval-es-videoval/

Az ügy­ben tájé­koz­ta­tást ad:

Dr. Csiha Gábor alez­re­des mb. kato­nai osz­tály­ve­ze­tő ügyész, saj­tó­szó­vi­vő; csiha.gabor@mku.hu, 0630 598 3319