Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Eredményesen indítványozott letartóztatást az ügyészség az embercsempészés miatti ügyben - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A gyanú sze­rint 15 jog­el­le­nes határ­át­lé­pőt szál­lí­tott Auszt­ria felé a 25 éves sofőr egy kis­busz rak­te­ré­ben, a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­tat­ták.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. novem­ber 23-a előtt 14 fő, később magát szír állam­pol­gár­nak és 1 fő, később magát iraki állam­pol­gár­nak valló sze­mély a magyar-szerb határ­sza­ka­szon, a határ­el­len­őr­zést meg­ke­rül­ve, a kerí­té­sen átmász­va, Magyar­or­szág­ra jutott, abból a cél­ból, hogy Euró­pá­ba más orszá­ga­i­ba men­jen tovább. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők napo­kig az erdő­ben buj­kál­tak, majd a veze­tő­jük szer­ve­zé­sé­ben talál­koz­tak egy 25 éves magyar fér­fi­val, aki beszál­lí­tot­ta őket egy kis­busz rak­te­ré­be és elin­dult velük a magyar-osztrák határ­hoz. A gép­jár­mű­vet 2020. novem­ber 23-án, a kora dél­utá­ni órák­ban, Buda­pest XXI. kerü­le­té­ben, a rend­őrök ellen­őr­zés alá von­ták és fel­fe­dez­ték a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket. A kis­busz 15 sze­mély szál­lí­tá­sá­ra alkal­mat­lan volt, fenn­állt a lég­szomj, ful­la­dás veszé­lye, emel­lett a zsú­folt rak­tér­ben utazó sze­mé­lyek nem kap­tak enni­va­lót és meg­fe­le­lő folya­dé­kot, így testi-lelki gyöt­re­lem­nek vol­tak kité­ve.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság fel­de­rí­tői a sofőrt az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki, és elő­ter­jesz­tést tet­tek a letar­tóz­ta­tá­sá­ra.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság – 1 hónap­ra – letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a gya­nú­sí­tot­tat. A nyo­mo­zá­si bíró osz­tot­ta az ügyész­ség indo­ka­it, ame­lyek sze­rint a szökés-elrejtőzés és a bűn­is­mét­lés veszé­lye mel­lett fenn­áll a koc­ká­za­ta, hogy a férfi, sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén eddig isme­ret­len tár­sa­i­val együtt a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né.

A vég­zés nem vég­le­ges, elle­ne a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­bez­tek.