Főoldal » Archív » Eredményesen indítványozta a Fővárosi Főügyészség a kőbányai emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatásának elrendelését – VIDEÓVAL

A férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy bozót­vá­gó­val bán­tal­ma­zott egy nőt, a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te a letartóztatását.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a huszon­két éves férfi a X. kerü­let­ben, 2019. decem­ber 30-án, késő dél­után, becsön­ge­tett a sér­tett­hez, majd a magá­val vitt bozót­vá­gó kés­sel bán­tal­maz­ta. A sér­tett ennek követ­kez­té­ben elhalálozott.

A rend­őr­ség elfog­ta a fér­fit és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja – egy­elő­re nem vég­le­ges vég­zé­sé­vel – az indít­vány alap­ján elren­del­te a letar­tóz­ta­tást 2020. feb­ru­ár 3-áig, a gya­nú­sí­tott jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sa érdekében.

Az üggyel kap­cso­la­tos, vide­ót is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el.