Főoldal » Hírek » Eredményesen indítványozta a nyomozó ügyészség a saját ügyfelének megzsarolásával gyanúsított ügyvéd letartóztatásának meghosszabbítását- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az ügy­véd letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi meg­hosszab­bí­tá­sa indo­kolt; a bíró­ság az ügyész­ség érve­it oszt­va 2020. szep­tem­ber 28-áig meg­hosszab­bí­tot­ta a kény­szer­in­téz­ke­dést.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 43 éves buda­pes­ti ügy­véd férfi 2014-ben meg­bí­zást kapott a fel­ta­lá­ló üzlet­em­ber sér­tet­től, hogy lássa el a koz­me­ti­kai ter­mé­ke­it for­gal­ma­zó cégét érin­tő ügy­vé­di fel­ada­to­kat. Az ügy­véd fel­is­mer­te, hogy meg­bí­zó­ja bizal­mat­lan a ható­sá­gok­kal szem­ben, így elha­tá­roz­ta, hogy ügy­fe­lét kihasz­nál­va, csa­lárd módon jut anya­gi előny­höz. Ennek kere­té­ben elhi­tet­te ügy­fe­lé­vel, hogy ház­ku­ta­tást fog­nak nála tar­ta­ni, és elkért tőle több adat­hor­do­zót, ame­lyek üzle­ti és sze­mé­lyes tit­ko­kat tar­tal­maz­tak. Miu­tán nem követ­ke­zett be az egyéb­ként csak az ügy­véd által kita­lált ház­ku­ta­tás, az adat­hor­do­zó­kat nem adta vissza, hanem meg­té­veszt­ve ügy­fe­lét, egy tár­sá­val hami­san azt állí­tot­ta, hogy azo­kat a sér­tett védel­me érde­ké­ben a Duná­ba dob­ták. Az ezt köve­tő évek­ben az ügy­véd az üzlet­em­ber költ­sé­gén és csak rész­ben a tud­tá­val lét­re­ho­zott több gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got, ame­lye­ket azon­ban a saját bizal­mi embe­re­i­vel töl­tött fel, és a cégek közöt­ti pénz­moz­gá­sok fel­hasz­ná­lá­sá­val több, mint száz­ezer eurót tulaj­do­ní­tott el a sér­tet­től. Ami­kor az ügy­fél 2017-ben fel­mond­ta a meg­bí­zást, az ügy­véd – több tár­sá­val együtt – meg­zsa­rol­ta a sér­tet­tet, és a rákö­vet­ke­ző évben több száz­mil­lió forint­nyi vagyont, gyé­mán­to­kat, kész­pénzt és ingat­lant szer­zett meg tőle élet elle­ni fenye­ge­tés­sel. Az ügy­véd társa volt egy 59 éves férfi is, aki elő­ször sem­le­ges köz­ve­tí­tő­nek mutat­ko­zott, és a fize­tés­re így akar­ta ráven­ni az üzlet­em­bert, később azon­ban közöl­te azt is, hogy ha nem műkö­dik együtt a sér­tett, akkor ,,indul a ven­det­ta”. 100.000 euró ere­jé­ig egy 39 éves férfi is meg­zsa­rol­ta a sér­tet­tet, aki a cég­cso­port infor­ma­ti­kai fej­lesz­té­sét végez­te, és a cég­cso­port műkö­dé­sé­hez elen­ged­he­tet­len ada­tok vissza­tar­tá­sá­val fenye­ge­tett.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett az ügy­véd gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sa iránt, mivel a ter­helt eljá­rás­be­li jelen­lé­te és a bizo­nyí­tás zavar­ta­lan­sá­ga csak így biz­to­sít­ha­tó.

A nyo­mo­zá­si bíró – az indít­vánnyal egye­ző indo­kok­kal – 2020. szep­tem­ber 28-áig meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tást, és eluta­sí­tot­ta a védő által elő­ter­jesz­tett, a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­sé­re irá­nyu­ló indít­ványt.

A hosszab­bí­tás­ról ren­del­ke­ző vég­zés vég­le­ges, az elle­ne elő­ter­jesz­tett gya­nú­sí­tot­ti és védői fel­leb­be­zést a Fővá­ro­si Tör­vény­szék mint másod­fo­kú bíró­ság nem talál­ta meg­ala­po­zott­nak.

Az ügy­véd tár­sá­val, a koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt infor­ma­ti­kus­sal szem­ben a bíró­ság a kény­szer­in­téz­ke­dést – másod­fo­kú dön­té­se alap­ján – nem hosszab­bí­tot­ta meg.

Az ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség által koráb­ban kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/letartoztattak-a-sajat-ugyfelet-zsarolo-ugyvedet-az-ugyeszseg-inditvanya-alapjan/