Főoldal » Archív » Eredményesen indítványozta az ügyészség a belvárosi emberölés bűntettével gyanúsított férfi letartóztatását – VIDEÓVAL AZ ELFOGÁSRÓL

A férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy kés­szú­rás­sal ölt meg egy fran­cia állam­pol­gárt; a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság letartóztatta.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott, egy huszon­hat éves brit-amerikai férfi, 2020. feb­ru­ár 8-án, a kora reg­gel, az V. kerü­let, Feren­czy Ist­ván utcá­ban – min­den előz­mény nél­kül – egy kés­sel mell­ka­son szúrt egy fran­cia fér­fit, aki emi­att éle­tét vesztette.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság a táma­dót pél­dás gyor­sa­ság­gal elfog­ta és ember­ölés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letartóztatására.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja – vég­le­ges vég­zé­sé­vel – az indít­vány alap­ján elren­del­te a letar­tóz­ta­tást 2020. már­ci­us 11-éig, a gya­nú­sí­tott jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lé­se veszé­lyé­nek kizá­rá­sa érdekében.

Az ügy­ben a Rend­őr­ség által köz­zé­tett, vide­ó­fel­vé­telt tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megoltek-egy-francia-ferfit-budapesten