Főoldal » Archív » Eredményesen indítványozta az ügyészség a besurranó banda négy tagjának letartóztatását

A hat fia­tal laká­sok­ba sur­rant be és érté­ke­ket tulaj­do­ní­tott el; a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­gé­nek indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság négy gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fia­tal fel­nőt­tek és fia­tal­ko­rú tár­sa­ik 2020 feb­ru­ár­já­ban három alka­lom­mal, az éjje­li órák­ban besur­ra­nás­sal kész­pénzt és egyéb érté­ke­ket lop­tak V. és IX. kerü­le­ti, kulcs­ra nem zárt laká­sok­ból. Ezen kívül a fel­nőtt­ko­rú­ak közül hár­man más éjsza­ká­kon, az V. és a VII. kerü­let­ben is beju­tot­tak több, kulcs­ra nem zárt lakás­ba, és kész­pénzt, okira­to­kat sze­rez­tek meg, egy alka­lom­mal a még ébren lévő lakó ész­lel­te cse­lek­mé­nyü­ket és elijesz­tet­te őket.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság a cso­port tag­ja­it azo­no­sí­tot­ta és elfogta.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge indít­vá­nyo­kat tett a négy fel­nőtt­ko­rú gya­nú­sí­tott letartóztatására.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja – nem vég­le­ges vég­zé­se­i­vel – az indít­vá­nyok alap­ján elren­del­te a négy fő letar­tóz­ta­tá­sát, három eset­ben a gya­nú­sí­tott jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben, vala­mint mind a négy ter­helt­nél a bűn­is­mét­lés valós veszé­lye miatt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy nem csak a lép­cső­há­zak, hanem a tár­sas­há­zi laká­sok ajta­ját is cél­sze­rű kulcs­ra zárni, ellen­ke­ző eset­ben jelen­tős biz­ton­sá­gi koc­ká­zat­tal lehet számolni.