Főoldal » Hírek » Eredményesen indítványozta az ügyészség egy román embercsempész letartóztatását - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja hét­főn egy hónap­ra elren­del­te annak a román állam­pol­gár fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint három, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt csem­pé­szett a jár­mű­vé­ben múlt szom­ba­ton az M6-os autó­pá­lya Tolna megyei szakaszán.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a magyar nyel­vet nem értő, román lak­cím­mel ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tott az álta­la veze­tett angol honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­val, 2021. janu­ár 16-án, dél­után, az M6-os autó­pá­lya Tolna megyei sza­ka­szán, Ten­ge­lic tér­sé­gé­ben köz­le­ke­dett, ami­kor ellen­őr­zés alá vonták.

Az autó­ban három, úti­ok­mánnyal nem, csak szerb regiszt­rá­ci­ós doku­men­tum­mal ren­del­ke­ző, magát szír állam­pol­gár­nak valló férfi uta­zott, akik koráb­ban ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel jutot­tak el Szí­ri­á­ból Török­or­szág, Görög­or­szág, Albá­nia és Koszo­vó érin­té­sé­vel Szer­bi­á­ba. A zom­bo­ri mene­kült­tá­bor­ból – szin­tén ember­csem­pé­szek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel – a határt jog­el­le­ne­sen átlép­ve jöt­tek Magyar­or­szág­ra, ahon­nan Auszt­ri­á­ba kíván­tak hason­ló módon eljut­ni. A magyar­or­szá­gi talál­ko­zá­si hely­re GPS koor­di­ná­ták alap­ján érkez­tek, ahol beszáll­tak az értük érke­ző gép­ko­csi­ba. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott a szír állam­pol­gá­ro­kat az Auszt­ri­á­ba való jog­el­le­nes átju­tá­suk érde­ké­ben szál­lí­tot­ta Magyar­or­szág területén.

A járá­si ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a minő­sí­tett ember­csem­pé­szés­sel gya­nú­sí­tott férfi ese­té­ben foko­zot­tan fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, továb­bá az, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén veszé­lyez­tet­né a bizonyítást.

A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja min­den tekin­tet­ben oszt­va az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­ta­kat 2021. feb­ru­ár 18. nap­já­ig elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.