Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Eredménytelenül kért vesztegetési összeget a NAV alkalmazott– vádemelés

Az épü­let­gaz­dál­ko­dá­sért fele­lős férfi vissza­osz­tást kért a műsza­ki üze­mel­te­tés leiga­zo­lá­sá­ért; elle­ne vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Főügyészség.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 52 éves férfi az adó­ha­tó­ság gaz­da­ság ellá­tó igaz­ga­tó­sá­gán műsza­ki ellá­tá­si és üze­mel­te­té­si mun­ka­kört töl­tött be. A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal műsza­ki üze­mel­te­té­si, kar­ban­tar­tá­si és gond­no­ki szer­ző­dé­se­ket kötött egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal. Az elvég­zett munka tel­je­sí­tés­iga­zo­lá­sá­ra, a vál­lal­ko­zás­sal való kap­cso­lat­tar­tás­ra az adó­ha­tó­ság részé­ről a vád­lot­tat jelöl­ték ki.

A vád­lott 2016. júli­us 20-án, Buda­pes­ten talál­ko­zott a kar­ban­tar­tó cég egyik tag­já­val, aki annak szak­mai irá­nyí­tá­sát látta el. Az adó­ha­tó­sá­gi alkal­ma­zott azt kérte a tár­sa­ság tag­já­tól, hogy a NAV részé­re elvég­zett munka ellen­ér­té­ké­ből szár­ma­zó nye­re­ség 50%-át adja át a részé­re, és utalt arra, hogy cse­ré­be a cég által eset­le­ge­sen szük­ség­te­le­nül elvég­zett fel­ada­tok­kal, a hibá­san kivi­te­le­zett tel­je­sí­té­sek­kel kap­cso­la­tos ellen­őr­zé­si köte­le­zett­sé­gét nem fogja teljesíteni.

A vád­lott és a vál­lal­ko­zás szak­mai irá­nyí­tó­ja között 2016 nya­rán több beszél­ge­tés zaj­lott, ame­lyek során a vád­lott rész­ben módo­sí­tot­ta a kért jog­ta­lan előnyt, a nye­re­ség 25 %-ára és továb­bi 230.000,- Ft-ra tar­tott igényt.

A cég tagja a kor­rup­ci­ós kérést nem teljesítette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult sze­mély által elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.