Főoldal » Hírek » Erőfitogtatás egy szórakozóhelyen, kiütés a dohányboltban - videóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és továb­bi garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy több­szö­rös vissza­eső­vel szem­ben.

A vád­irat sze­rint a 49 éves férfi 2021. augusz­tus 29-én, a haj­na­li órák­ban egy nép­sze­rű veszp­ré­mi szó­ra­ko­zó­he­lyen, köz­vet­le­nül az érke­zé­se után fél­mez­te­len­re vet­kő­zött, és így ment a tánc­tér­re. A biz­ton­sá­gi őr, ismer­ve a vád­lott erő­sza­kos ter­mé­sze­tét, előre figyel­mez­tet­te, hogy tart­sa be a rend­sza­bá­lyo­kat, amit a férfi zokon vett, és az őrnek támadt. Az őr a felé­je irá­nyu­ló üté­sek köze­pet­te, a kol­lé­gá­i­val együtt igye­ke­zett ártal­mat­la­ní­ta­ni a fér­fit, majd kites­sé­kel­ték a bejá­rat elé. Az elkö­ve­tő ezután több­ször pró­bált erő­szak­kal vissza­jut­ni a szó­ra­ko­zó­hely­re, köz­ben ököl­lel meg­ütöt­te az őt aka­dá­lyo­zó őrt, míg végül a rend­őrök a hely­szín­re érkez­tek.

2021. novem­ber 1-jén, dél­után, a vád­lott egy bel­vá­ro­si dohány­bolt­hoz érke­zett a nagy­tes­tű kutyá­já­val Veszp­rém­ben, mely­nek bejá­ra­ta előtt egy kisebb kutya vára­ko­zott a bent vásár­ló gaz­dá­já­ra. Az állat meg­ri­adt a nagyobb kutyá­tól, és a gaz­dá­já­hoz futott, aki erre szólt a fér­fi­nak, hogy fogja vissza a kutyá­ját. Az elkö­ve­tő emi­att úgy meg­dü­hö­dött, hogy a másik férfi kerék­pár­ját kezd­te rug­dal­ni, ezzel a bicik­lit és tulaj­do­no­sát is a föld­re dönt­ve.

A kerék­pá­ros rövid­del később vissza­tért a dohány­bolt­ba, hogy az előző cse­lek­mény­ről eset­le­ge­sen készült kame­ra­fel­vé­tel­ről érdek­lőd­jön, mire a még közel­ben lévő erő­sza­kos férfi utá­na­ment a dohány­üz­let­be, és a sér­tet­tet az ott vásár­lók szeme lát­tá­ra fel­lök­te, majd egy ököl­ütés­sel újra a föld­re terí­tet­te.

Az ügyész­ség a koráb­ban már több­ször elítélt és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor is fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sé­nek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak.