Főoldal » Hírek » Erős felindulásban ölte meg apját - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék a megyei főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a vád­irat­tal egye­ző­en erős fel­in­du­lás­ban elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben mond­ta ki az apját halál­ra szur­ká­ló vád­lott bűnös­sé­gét. Bün­te­té­se négy év bör­tön­bün­te­tés és négy év köz­ügyek­től eltil­tás.

A vád­be­li idő­szak­ban a vád­lott egy bor­sod megyei köz­ség­ben szü­le­i­vel közös ház­tar­tás­ban élt. Mind­hár­man ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, amely szá­mos csa­lá­di konf­lik­tus for­rá­sa volt. Ittas álla­pot­ban gyak­ran szi­dal­maz­ták egy­mást, sőt tett­le­ges­ség is elő­for­dult. 2018 nya­rán a sér­tett – aki a vád­lott apja –  kés­sel is rátá­madt a fele­sé­gé­re.

A vád­lott és szü­lei 2018. decem­ber ele­jén egész napon át nagy mennyi­sé­gű bort fogyasz­tot­tak, ami­től a csa­lád vala­mennyi tagja ittas álla­pot­ba került. Kora este a sér­tett szó­vál­tás­ba keve­re­dett a fele­sé­gé­vel. Köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ták egy­mást, majd az erő­sen ittas férfi kést raga­dott és meg akar­ta szúr­ni az asszonyt. A lakás­ba éppen vissza­té­rő vád­lott ekkor az anyja védel­mé­re kelt és kicsa­var­ta a kést az apja kezé­ből. A sér­tett meg­pró­bál­ta vissza­sze­rez­ni az esz­közt, de a köl­csö­nös dula­ko­dás során a fia meg­vág­ta a nya­kát. Noha a sér­tett ezután meg­hát­rált, az anyja bán­tal­ma­zá­sán fel­bő­szült vád­lott nem vetett véget az erő­szak­nak: a 18,5 cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kony­ha­kés­sel elő­ször mell­ka­son szúr­ta az apját, majd dühös kiál­to­zás­sal több­ször köze­pes, egy ízben pedig nagy erő­vel mell­ka­sán és a hasán tovább szur­kál­ta az idő­köz­ben már térd­re rogyó sér­tet­tet. A férfi a fia keze által 15 kés­szú­rást szen­ve­dett el, és a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A tör­vény­szék a védő jogos véde­lem­re hivat­ko­zó érve­lé­sét nem fogad­ta el. A nem jog­erős íté­let indo­ko­lá­sa sze­rint bár a sér­tett a vád­lott édes­any­ja ellen jog­ta­lan táma­dást inté­zett, a vád­lott azt sike­re­sen elhá­rí­tot­ta. Ezután a sér­tett már esz­köz­te­len volt. Mivel a továb­bi táma­dás­sal is fel­ha­gyott, fia erő­sza­kos cse­lek­mé­nyét immár meg­tor­ló indu­lat vezé­rel­te.

A vád­ha­tó­ság­gal egyet­ér­tés­ben a tör­vény­szék a vád­lott fel­dúlt álla­po­tát mél­tá­nyol­ha­tó okból szár­ma­zó erős fel­in­du­lás­ként érté­kel­te. Az erős fel­in­du­lás mél­tá­nyol­ha­tó okból akkor szár­ma­zik, ha erköl­csi­leg ment­he­tő és bizo­nyos fokig iga­zol­ha­tó. A tör­vény­szék íté­le­te sze­rint a nem kóros jel­le­gű vád­lot­ti düh­ki­tö­rést való­ban erköl­csi­leg mél­tá­nyol­ha­tó ok, az édes­any­ja éle­tét veszé­lyez­te­tő táma­dás vál­tot­ta ki. Ez a konf­lik­tus olyan fékez­he­tet­len indu­la­tot vál­tott ki a vád­lott­nál, amely rög­tö­nös, de eltúl­zott és indo­ko­lat­lan erő­sza­kos tett­re sar­kall­ta. Ez pedig  olyan jog­el­le­nes és bün­te­ten­dő cse­lek­mény, amely az ember­ölés bűn­tet­té­nek eny­hébb meg­íté­lé­sét ala­poz­za meg.

A bün­te­tés Btk. sze­rin­ti közép­mér­té­ke öt év. A tör­vény­szék a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben ennél eny­hébb sza­bad­ság­vesz­tést sza­bott ki, ame­lyet a vád­ha­tó­ság tudo­má­sul vett. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. Állás­pont­ja sze­rint ugyan­is a csa­lá­don belü­li erő­szak meg­elő­zé­se – és nem továb­bi kése­lés­sel tör­té­nő „meg­aka­dá­lyo­zá­sa”  – a tár­sa­dal­mi­lag helyes cél.

A kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés az élet elle­ni bűn­tett súlyá­val és a vád­lott bűnös­sé­gé­vel egy­aránt ará­nyos jog­hát­rány. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nya sze­rint ezért eny­hí­té­sé­nek tör­vé­nyes indo­ka nincs.

A bün­te­tő­ügy­ben a védel­mi fel­leb­be­zé­sek miatt másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.