Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Erőszak a falunapon - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki bán­tal­ma­zott egy polgárőrt.

A vád­irat sze­rint a férfi tavaly szep­tem­ber­ben egy Pécs kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen tar­tott falu­na­pon itta­san fel­rug­dal­ta a sze­me­tes­edé­nye­ket, és töb­bek­kel dula­ko­dott. Emi­att a szol­gá­lat­ban lévő pol­gár­őr és a ren­dez­vény­szer­ve­zők kive­zet­ték a hely­szín­ről a vád­lot­tat, aki több­ször meg­lök­te a polgárőrt.

Ezt köve­tő­en a férfi vissza­ment a ren­dez­vény hely­szí­né­re, ahol újra han­gos­ko­dott, szit­ko­zó­dott és ismét rátá­madt az őt kive­zet­ni szán­dé­ko­zó pol­gár­őr­re. A ren­dez­vény szer­ve­zői pró­bál­ták távo­zás­ra bírni a fér­fit, aki ennek elle­né­re tovább­ra is erő­sza­kos maga­tar­tást tanú­sí­tott, mell­ka­son rúgott egy másik fér­fit, vala­mint bán­tal­maz­ta a szer­ve­ző­ket is.

Mivel a férfi erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta a pol­gár­őrt annak jog­sze­rű eljá­rá­sá­ban, így a cse­lek­mé­nye köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak­nak minő­sül, ami­ért 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.