Főoldal » Archív » Erőszakkal szereztek érvényt a követelésüknek

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik a sér­tet­tel szem­ben fenn­ál­ló vagyo­ni köve­te­lé­se­ik­nek erő­szak­kal sze­rez­tek érvényt.

A három vád­lott 2017 szep­tem­be­ré­ben roko­na­ik tár­sa­sá­gá­ban jelen­tek meg az egyik somo­gyi város­ban élő sér­tett lakó­he­lyén azért, hogy a sér­tet­től elve­gyék az egyik vád­lott élet­tár­sá­nak mun­ka­bé­rét, amit a közös mun­ka­he­lyük miatt helyet­te a sér­tett vett át, míg egy másik vád­lott úgy vélte, hogy a sér­tett bér­le­ti díj­jal tar­to­zik neki.

A vád­lot­tak eleve azzal a szán­dék­kal érkez­tek, hogy erő­sza­kos úton szer­zik meg a köve­te­lé­se­i­ket, ezért ami­kor a sér­tet­tet meg­ta­lál­ták a lakó­ház egyik kivi­lá­gí­tat­lan szo­bá­já­ban, bán­tal­maz­ni kezd­ték, indu­la­to­san fel­szó­lí­tot­ták a pénz átadá­sá­ra, majd kivon­szol­ták az előszobába.

Az elő­szo­bá­ban két vád­lott a kezé­nél fogva tar­tot­ta a sér­tet­tet, amíg har­ma­dik tár­suk a sér­tett far­mer­dzse­ki­jét szét­sza­kít­va, a kabát belső zse­bé­ből magá­hoz vett 37.000 Ft-ot.

Az eset­nek szem­ta­nú­ja volt a sér­tett test­vé­re is, akit az egyik vád­lott meg­fe­nye­ge­tett azért, hogy a tör­tén­tek­ről ne merje érte­sí­te­ni a rendőrséget.

Ennek elle­né­re a vád­lot­ta­kat a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rövid­del a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se után elfog­ta és őri­zet­be vette.

Az ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben – akik közül ket­ten már több­ször vol­tak bün­tet­ve – bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Kapos­vá­ri Járásbíróságon.