Főoldal » Hírek » Erőszakos halálhoz vezetett a hagyaték - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 3 év 6 hónap bör­tön­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azt a 30 éves vád­lot­tat, aki 2019. év máju­sá­ban élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okoz­va bán­tal­maz­ta az édes­ap­ját. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a férfi bün­te­té­sé­nek jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indítványozta. 

A férfi és az apja egy sza­bol­csi kis­vá­ros­ban, közös ház­tar­tás­ban éltek. A fia­tal­em­ber itta­san gyak­ran rosszal­ló­an fel­em­le­get­te, hogy az édes­any­ja halá­la után szer­zett tör­vé­nyes örök­ré­szé­ről apja javá­ra lemon­dott. 2019. év máju­sá­ban pusz­ta kéz­zel bán­tal­maz­ta az apját, aki az arcán sérü­lést szen­ve­dett. Mivel a fia bocsá­na­tot kért tőle, a feszült­ség rövid időre eny­hült. Mind­össze 5 nap telt el, ami­kor ittas álla­pot­ban az örök­ség miatt ismét össze­szó­lal­koz­tak, ami erő­szak­ba tor­kol­lott. A férfi kéz­zel, majd egy fada­rab­bal a fején, az arcán és vég­tag­ja­in ütle­gel­te apját. Ami­kor az idős férfi a föld­re került, kitar­tó­an foly­tat­ta a bán­tal­ma­zást, amellyel bor­da­tö­ré­se­ket és súlyos belső sérü­lé­se­ket oko­zott neki. Ezután rövid időre magá­ra hagy­ta, ekkor a sér­tett önke­zé­vel véget vetett életének.

A bor­da­tö­ré­sek, vala­mint a súlyos belső sérü­lé­sek élet­ve­szé­lyes álla­po­tot idéz­tek elő.

A vád­lott és védő­je eny­hébb minő­sí­té­sért, eny­hí­té­sért, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­lő­táb­lá­hoz inté­zett átira­tá­ban rámu­ta­tott: a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott az élet­ko­ra és ittas­sá­ga miatt egy­aránt cse­ké­lyebb véde­ke­zé­si képes­sé­gű édes­ap­ját bán­tal­maz­ta külö­nö­sen bru­tá­lis módon. Noha a halá­lát nem ő okoz­ta, az élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek olyan súlyo­sak vol­tak, ame­lyek­kel a tör­vény­szék által kisza­bott bör­tön­bün­te­tés­nél súlyo­sabb sza­bad­ság­vesz­tés lehet csak ará­nyos. A csa­lá­don belü­li erő­szak sem­mi­lyen okból nem mél­tá­nyol­ha­tó, az erő­sza­kos­ko­dó férfi bün­te­tett elő­éle­te, a cse­lek­mény jel­le­ge és módja miatt tett­ará­nyos, súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sá­nak van helye.

Az ügyé­szi és védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.