Főoldal » Hírek » Erőszaktevő ellen emeltek vádat - VIDEÓVAL - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint betört a sér­tett házá­ba, a sér­tet­ten sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el és kifosztotta.

A vád­irat sze­rint a gödöl­lői járás terü­le­tén lakó sér­tet­tet az elkö­ve­tő már koráb­ban kisze­mel­te áldo­za­tul. 2020 janu­ár­já­nak egyik nap­ján az elkö­ve­tő – kihasz­nál­va, hogy a sér­tett férje eltá­vo­zott ott­ho­nuk­ból – átmá­szott a kerí­té­sen és a ház egyik abla­kát benyom­va az elő­szo­bá­ba jutott. Ott össze­ta­lál­ko­zott a sér­tet­tel, aki meg­pró­bál­ta őt gázspray-vel lefúj­ni. Ekkor a férfi több­ször meg­ütöt­te a nőt, aki ettől a föld­re került. Ezután az elkö­ve­tő bekény­sze­rí­tet­te a szo­bá­ba a bán­tal­ma­zás­tól meg­ré­mült nőt, majd meg­fe­nye­get­te, hogy ha nem tesz aka­ra­ta sze­rint, akkor elvág­ja a torkát.

Ezt köve­tő­en sze­xu­á­lis cse­lek­mény eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­te a sértettet.

A sér­tett meg­pró­bált véde­kez­ni egy, az ágy mel­lett lévő kést magá­hoz véve, de a férfi azt kicsa­var­ta a kezé­ből, majd azzal két ízben is meg­vág­ta a nőt. A vágá­sok után – miköz­ben tovább­ra is sakk­ban tar­tot­ta a kés­sel – átku­tat­ta sér­tett tás­ká­ját és kabát­ját, ami­ben mind­össze négy­ezer forin­tot talált.

Ezután a pénz­zel együtt elme­ne­kült a helyszínről. 

A gödöl­lői rend­őrök­nek sike­rült beazo­no­sí­ta­ni és elfog­ni az elkö­ve­tőt, aki azóta letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, kifosz­tás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen.

Az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://youtu.be/GZBHm4Ymw1o