Főoldal » Hírek » Esélye sem volt a sértettnek a vonatjegyét erőszakosan visszakövetelő vádlottal szemben - Fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a 23 éves ózdi fér­fi­val szem­ben, aki a vonat­je­gyé­nek vissza­szer­zé­se érde­ké­ben bán­tal­maz­ta a súlyo­san ittas álla­pot­ban lévő sértettet.

A vád­lott 2021. janu­ár végén - miu­tán meg­vá­sá­rol­ta a vonat­je­gyét - a kapos­vá­ri vas­út­ál­lo­más kör­nyé­kén tar­tóz­ko­dott, ami­kor fel­fi­gyelt az ittas álla­pot­ban lévő sér­tett­re. A vád­lott beszéd­be ele­gye­dett a fér­fi­val, akit meg­saj­nált, ciga­ret­tát és némi sze­szes italt vett neki, majd miu­tán az alko­holt közö­sen elfo­gyasz­tot­ták, vissza­in­dult a vas­út­ál­lo­más felé.

A vád­lott azon­ban útköz­ben ész­re­vet­te, hogy nincs meg a vonat­je­gye, és úgy gon­dol­ta, hogy azt a sér­tett vette el tőle, ezért a férfi után indult. A vád­lott miu­tán meg­ta­lál­ta a fér­fit, indu­la­to­san fel­szó­lí­tot­ta, hogy a vonat­je­gyet vagy annak árát adja vissza neki, a sér­tett azon­ban tagad­ta, hogy nála lenne a jegy.

A vád­lott ekkor kirí­vó­an erő­sza­kos módon, a nyílt utcán bán­tal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, akit előbb bakan­csa tal­pá­val nagy erő­vel fejbe rúgott, majd több alka­lom­mal ököl­lel mell­ka­son ütött úgy, hogy a sér­tett az elfo­gyasz­tott sze­szes ita­lok­tól ekko­ra már heveny alko­hol­mér­ge­zé­ses álla­pot­ban volt, így esé­lye sem volt védekezni.

A vád­lott a bán­tal­ma­zás­sal csak akkor hagyott fel, ami­kor erre több járó­ke­lő fel­szó­lí­tot­ta, ille­tő­leg egyi­kő­jük kihív­ta a rend­őr­sé­get is. A sér­tett – aki­től a vonat­jegy egyéb­ként a rend­őri intéz­ke­dés során sem került elő - a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló, az orr­csont dara­bos töré­sé­vel járó sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt. 

A bűn­cse­lek­mény hely­szí­nét rög­zí­tő fény­kép a nyo­mo­zó ható­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készült.