Főoldal » Hírek » Ételosztás során bántalmazták a szociális segítőt Váncsodon- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki türel­met­len­sé­gé­nek előbb sza­vak­kal, majd bán­tal­ma­zás­sal adott hangot.

Egy Ván­cso­don talál­ha­tó épü­let­ben 2020. decem­ber 28-án kora dél­után ingye­nes étel­cso­ma­go­kat osz­tot­tak az össze­gyűj­tött ado­má­nyok alap­ján. Egy ilyen cso­ma­gért állt sorba a 41 éves vád­lott is, aki előtt állt az egyik sze­re­tet­szol­gá­lat női alkalmazottja.

A nő nem saját részé­re kíván­ta átven­ni a cso­ma­go­kat, hanem a mun­ká­ját végez­te, szo­ci­á­lis segí­tő­ként az álta­la gon­do­zot­tak részé­re akar­ta átven­ni és elszál­lí­ta­ni az élelmiszercsomagokat.

Vára­ko­zás köz­ben a vád­lott nehez­mé­nyez­te, hogy hátul áll a sor­ban és emi­att sokat kell vára­koz­nia, fel­há­bo­ro­dá­sa miatt a sér­tett inkább maga elé enged­te a nőt.

Köz­ben az étel­osz­tást végző önkén­tes meg­kezd­te a sér­tett gon­do­zott­ja­i­nak járó étel­cso­ma­gok kiosz­tá­sát. Ezt ész­lel­te a vád­lott és szó nél­kül, tenyér­rel pofon ütöt­te a sér­tet­tet. A nő az arcá­nak jobb olda­lán nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lést szenvedett.

A vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok értel­mé­ben a házi segít­ség­nyúj­tást végző gon­do­zó köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül, a sér­tett ezen mun­ka­kö­ré­ről a vád­lott­nak is tudo­má­sa volt.

A Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által vég­zett nyo­mo­zás során a vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.