Főoldal » Hírek » Éveken keresztül firkált össze szegedi épületeket – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki 2018. év eleje és 2020. már­ci­u­sa közöt­ti idő­szak­ban Sze­ged bel­te­rü­le­tén közel 30 tár­sas­há­zat és egyéb más épü­le­tet fújt le festékszóróval.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2018. ele­jé­től 2020. már­ci­us 25. nap­já­ig fes­ték­szó­ró­val „BUD” fel­ira­tot fújt jel­lem­ző­en tár­sas­há­zak falá­ra. Mind­eze­ken túl­me­nő­en elő­for­dult, hogy garázs­aj­tó­kat, üveg­ab­la­ko­kat, lép­cső­há­zi fala­kat, átjá­ró­kat, bol­tok ajta­ja­it és egy bank­be­já­ra­tot is lefújt hason­ló mód­szer­rel és fel­irat­tal. A sér­tet­tek­nek oko­zott kár 500 - 175.000 forint közötti.

A járá­si ügyész­ség a fia­talt 30 rend­be­li fal­fir­ka elhe­lye­zé­sé­vel elkö­ve­tett ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, és azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.