Főoldal » Archív » Évekig bántalmazta és megalázta élettársát – vádemelés kapcsolati erőszak miatt

A Tatai Járá­si Ügyész­ség a kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be egy több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, meg­aláz­ta élet­tár­sát a közö­sen nevelt kis­ko­rú gyer­me­kek jelen­lé­té­ben, akik emi­att érzel­mi­leg sérültek. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott és sér­tett élet­tár­si kap­cso­la­tuk alatt közö­sen nevel­tek két kis­ko­rú gyer­me­ket a bics­kei, tata­bá­nyai, majd tatai ott­ho­nuk­ban. A férfi 2015. május 04-én, vitá­juk során, az egyik gyer­mek előtt élet­tár­sát pofon ütöt­te, a haját meg­ci­bál­ta. A nő ekkor elköl­tö­zött a vád­lot­tól, azon­ban később meg­bo­csá­tott neki, és 2015. novem­ber 3-án ismét össze­köl­töz­tek. A férfi 2016. már­ci­us végé­től szá­mos eset­ben bele­kö­tött a sér­tett­be, őt trá­gár módon szi­dal­maz­ta, anyai mivol­tá­ban meg­aláz­ta, több ízben bán­tal­maz­ta nem csak szó­ban, hanem úgy, hogy őt pofon ütöt­te, a haját tépte, leköpte.

A férfi a lakás háló­szo­bá­já­ban az egyik gyer­mek jelen­lé­té­ben  élet­tár­sa fejét az ágy szé­lé­be verte, majd a föld­re került nő mell­ka­sá­ra tér­delt, ezután a nya­ká­ra tette a lábát.

A sér­tett nő 2017 feb­ru­ár­já­ban közöl­te a fér­fi­val, hogy el fog köl­töz­ni tőle, mire a férfi oly­annyi­ra indu­lat­ba jött, hogy a nő fejét a pad­ló­ba verte, majd őt a hajá­nál fogva végig von­szol­ta az elő­szo­bán. A férfi ezután 2018 tava­szán és 2018. júni­us 13-án is bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, ezek­nek a két kis­ko­rú gyer­mek tanúi vol­tak. Ettől kezd­ve a férfi napi szin­ten vesze­ke­dett élet­tár­sá­val, szi­dal­maz­ta, sér­te­get­te, trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­te, vala­mint több­ször meg­je­lent a sér­tett mun­ka­he­lyén, ahol vele dur­ván beszélt, itt egy ízben a sér­tet­tet rán­ci­gál­ta és úgy szidalmazta.

A két gyer­mek 2016 már­ci­u­sá­tól 2018. júni­us 15-ig ter­je­dő idő­szak­ban leg­alább ötven­szer volt szem - és fül­ta­nú­ja a vád­lott bán­tal­ma­zó maga­tar­tá­sá­nak, ebből leg­alább tíz olyan eset volt, ami­kor lát­ták, hogy a vád­lott fizi­ka­i­lag bán­tal­maz­za a sér­tet­tet, amely ese­mé­nyek miatt a két gyer­mek érzel­mi­leg sérült.

A sér­tett nő 2018. júni­us 15-én rend­őri intéz­ke­dést kért, ezen a napon a férfi vég­le­ge­sen elköl­tö­zött az addig közös lakás­ból, azon­ban még azon a napon vissza­ment oda, és ellop­ta a sér­tett össze­sen 129.000,- Ft érté­kű tele­ví­zi­ó­ját, tab­let­jét, hangfalát.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.