Főoldal » Hírek » Évekre elég anabolikus szteroidot csempészett - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a német fér­fi­val szem­ben, aki 50 ampul­la tesz­tosz­te­ron alapú szte­ro­i­dot pró­bált Magyar­or­szág­ra csempészni.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. feb­ru­ár 8. nap­ján, 17 óra­kor jelent­ke­zett Rösz­ké­nél belé­pés­re Szer­bia felől Magyar­or­szág­ra az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val. A pénz­ügy­őr kér­dé­sé­re nem jelen­tett be vám­árut, azon­ban az autó átvizs­gá­lá­sa során a vád­lott tisz­ta­sá­gi cso­mag­já­ban meg­ta­lál­tak és lefog­lal­tak 10 doboz - dobo­zon­ként 5 ampul­la - gyógyszerkészítményt.

A fér­fi­nál lévő tesztoszteron-enantát ható­anyag tar­tal­mú ampul­lák Magyar­or­szá­gon for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­ke­ző, ille­gá­lis gyógy­szer­nek minő­sül­nek. A lefog­lalt 50 ampul­la indo­ko­lat­lan mennyi­ség­nek minő­sül, az aján­lott alkal­ma­zá­si mennyi­sé­get figye­lem­be véve 125 hétre lett volna egy sze­mély­nek ele­gen­dő. A férfi az ampul­lá­kat orvo­si ren­del­vény, illet­ve külön­le­ges enge­dély nél­kül csempészte.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.